Tegnestuen
Arkitektur
Bæredygtighed
Proces
Præmieringer
Medier

Tegnestuen

En fuld pallette af rådgivningsydelser – plus lidt mere

Pluskontoret Arkitekter arbejder for at skabe god arkitektur i forbindelse med bygherrerådgivning, totalrådgivning, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning.

Tegnestuen arbejder primært inden for fire kerneområder: Bolig, Børn, Læring og Erhverv.

Vi er involveret i alle byggeriets faser – fra den indledende projektudvikling og planlægning til programmering, dispositions- og projektforslag, myndighedsprojekter, hovedprojekt, udbud, licitation, kontrahering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn.

Tegnestuen har en lang portefølje af markante arkitektoniske og bæredygtige projekter inden for både nybyg og renovering.

I al rådgivning gør vi brug af vores spidskompetencer inden for bæredygtighed og proces, som du kan læse mere om her på siden.

Læs mere om tegnestuens historie og arkitektoniske tilgang “Arkitektur er for alle” nedenfor.

Læs mere

Mellemstor arkitektvirksomhed i hjertet af Aarhus

Pluskontoret A/S blev grundlagt i 1993 af arkitekterne Mette Stavad og Suna Cenholt (udtrådt af partnerkredsen i 2021). I 2006 blev bygningskonstruktør Bent Fridberg Madsen partner, i 2015 indgik arkitekt Kristian Nordheim i partnerkredsen (Udtrådt af partnerkredsen i 2023), og i 2020 blev partnerkredsen udvidet yderligere med arkitekterne Britta Hjuler og Peter Anker Møller samt bygningskonstruktør Kasper Møller. De fem partnere leder og ejer virksomheden, der er organiseret som et aktieselskab.

Tegnestuen har oplevet støt fremgang gennem årene og tæller i dag ca. 50 engagerede medarbejdere inden for kategorierne: arkitekter, bygningskonstruktører, landskabsarkitekter, ingeniør, økonomi- og administrationsansvarlig, kommunikationsansvarlig, arkitektbachelorer, konstruktørpraktikanter og firmastewardesse. Find kontaktoplysninger her.

Arkitektur er for alle

Pluskontoret Arkitekter arbejder ud fra grundtanken om at ”Arkitektur er for alle”.

Uanset størrelse og budget og uanset, om der bygges nyt eller renoveres, skal arkitekturen være for alle. Vores arbejde med arkitektur gælder helhedsbetragtninger og et fokus på totaløkonomi, så vi sikrer at bruge pengene bedst muligt på netop arkitektur og funktionalitet.

Vi former og fornyr bæredygtige rum til liv og læring – i tæt samarbejde med bygherre, øvrige rådgivere og brugere.

Vores arkitektoniske tilgang i hvert projekt baserer sig på følgende målsætninger:

Dialog – Vi skaber en konstruktiv og inspirerende dialog og proces med bygherrer og brugere, der danner udgangspunkt for tegnestuens løsning af opgaverne.

Stedets iboende kvaliteter – Vi tager udgangspunkt i stedets iboende kvaliteter og lader den enkelte projekts indhold og sammensathed danne baggrund for udtryk og form.

Kompleksitet – Vi skaber kvalitetsfyldt arkitektur, der tager afsæt i bevidstheden om, at æstetik, etik, funktionalitet og øvrige krav og hensyn supplerer hinanden og bliver uadskillelige.

Oplevelse – Vi arbejder bevidst med de enkelte arkitektoniske udtryk i forhold til kroppens og bevidsthedens møde med rummet, dets udstrækning, materialernes karakter og farve og lysets bevægelse.

Tilgængelighed – Vi skaber god arkitektur og berigende rammer for menneskers liv og færden, så rammerne ikke indskrænker, men udvider menneskers muligheder.

Bæredygtighed – Vi søger bæredygtige løsninger, der tager vare på miljøet og bidrager til et bedre indeklima.

Arkitektur

Arkitektur med faglighed og omtanke

At skabe god arkitektur er vores allervigtigste opgave. Det er vores grundlæggende værdifællesskab igennem alle faser og på tværs af faggrupper: bygning, landskab, proces og bygherrerådgivning. Vi insisterer på at sikre så høj en almen kvalitet i vores arkitektur som overhovedet muligt – en kvalitet, der rækker ud over vores brugernes behov og bygningens brug.

Fordi vi tror på at arkitektur er for alle, uanset størrelse, funktion og økonomi. Vores arkitektur er altid rundet af en god portion sund fornuft, og samtidig har vi altid blik for det særlige, der giver et projekt merværdi.

At skabe god arkitektur kræver en høj faglig ansvarlighed og solid omtanke. Derfor kalder vi vores arbejde med arkitektur for T.Æ.N.K!

Læs mere

T.Æ.N.K.

TRADITION & NYTÆNKNING / Vi vil skabe en langtidsholdbar arkitektur, der står på skuldrene af den klassiske bygnings- og landskabstradition, hvor en stærk indlevelse i og tilpasning til konteksten er afgørende for projektets udformning. Samtidig er vi nysgerrige på den nyeste udvikling, og arbejder aktivt med det, når det kan give synlig værdi til vores projekter.

ÆSTETIK I ØJENHØJDE / Vi vil skabe arkitektur med en stærk menneskelig indlevelse. Det gør vi ved at lade brugerne komme til orde. Vi går ned i øjenhøjde, og skaber smukke og anvendelige rum i en menneskelig skala. Landskab og bygning flettes naturligt sammen. Vi anvender gode materialer, og arbejder bevidst med detaljer, dagslys og kunstlys. Og altid med helheden for øje i det enkelte projekt.

NÆSTE GENERATION / Vi har et kæmpe ansvar for næste generation. Derfor vil vi arbejde med oplevet bæredygtighed, så det er synligt og kan mærkes. Vi har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. Derfor har vi på samme tid fokus på levetid og drift, fleksibilitet og trivsel, minimale landskabelige påvirkninger, lavt energiforbrug og materialer med lavt CO2-aftryk. Og så insisterer vi på, at det også er bæredygtigt at bygge og renovere smukt.

KONSTRUKTION OG BYGGETEKNISKE FORÆRINGER / Vi vil skabe en arkitektur, hvor helhed og detalje hænger sammen. Vi sikrer kvalitet gennem tværfaglig sparring, og benytter solide og gennemprøvede byggetekniske løsninger. Vi tror på, at arkitekturen kan få kvalitet foræret igennem et bevidst arbejde med synlige konstruktioner og gode bygge- og anlægstekniske detaljer.

Bæredygtighed

Bæredygtighed har fra tegnestuens spæde start været en grundsten i den tilgang vi har til vores projekter. Vi stræber altid efter at implementere løsninger, som sikrer fremtidige generationers muligheder, samtidig med at nutidige behov løses.

Bæredygtighed i det byggede miljø er i konstant udvikling. Vi har været med hele vejen fra før det blev bredt implementeret i branchen og til nu, hvor der i størstedelen af alle byggeprojekter sikres målbare bæredygtige løsninger – blandt andet via skærpet lovgivning om byggematerialers klimapåvirkning. Vi har gennem tiden været med i flere forsknings- og udviklingsprojekter omkring bæredygtighed – blandt andet Sunde Boliger, MiniCO2-husene i Nyborg samt Energiparcel.

Hos Pluskontoret rådgiver vi altid til de mest bæredygtige løsninger set fra et helhedsorienteret perspektiv. Vi balancerer miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af det byggede miljø, og vi finder sammen med vores kunder den helt rigtige, unikke retning for netop jeres projekt. ”

Vi tilbyder bred rådgivning og vejledning om bæredygtighed:

– Bæredygtighedsrådgivning
– Bæredygtighedsledelse
– Livscyklusanalyse/beregning (LCA)
– Totaløkonomisk beregning (LCC)
– Klimatilpasningsløsninger
– Implementering af en mere cirkulær praksis i byggeriet
– Ressourcekortlægning
– DGNB-certificering
– Svanemærkning
– Energirenoveringer og energiberegninger
– FN’s verdensmål
– EU-Taksonomi
– Energioptimering

Herunder ses et udpluk af vores projekter, hvor der er implementeret særlige bæredygtige tiltag. De udvalgte projekter spænder fra projekter med særligt materialefokus over fyrtårnsprojekter, certificerede projekter og transformationsprojekter til udviklingsprojekter, hvor der er arbejdet indgående med innovative løsninger.

Projekterne:

Læs mere

Bæredygtighed starter med dig selv 

Bæredygtigt arkitektur holder længe, beriger vores fælles samfund, skal opleves og være ekstra rart at se på og røre ved. Derfor kalder vi vores arbejde med bæredygtighed for S.M.U.K.

S.M.U.K.

START MED DIG SELV… / Har DU en bæredygtig adfærd? Hvis du har, og hvis du siger det, vil flere helt sikkert følge med… Pluskontoret arbejder ud fra FN’s 17 verdensmål og vi er klimapartner med Aarhus Kommune. Vi har en synlig affaldsstrategi og bruger genbrugstasker og genbrugsinventar. Vi laver vores egne skitsebøger af affaldspapir, køber grøn energi til vores lamper og computere. Vi investerer i fællesmåltidet – og har økologisk køkken med fokus på vegetarretter og tæt på nul madspild. Vi bruger el-cykel til møder inden for bygrænsen, er involveret i et lokalt skovrejsningsprojekt og meget mere…

MENNESKER / Vi tegner til mennesker – store og små. Vi arbejder med øget fokus på vores bygherres motivation for en høj bæredygtig profil. Vi taler ikke kun om lavenergi og drift – men inddrager sociale aspekter, cirkulære tankegange, miljø, indeklima, komfort og adfærd i helhedstænkning. Vi vil opnå oplevet bæredygtighed.

UDVIKLING OG UDDANNELSE / Vi sætter realistiske mål. Vi tænker i helheder og får vores bygherre og brugere til at gøre det samme. Vi tænker totaløkonomisk og fastholder udviklingspotentialer. Vi udarbejder en synlig strategi, der sikrer et højt bæredygtigt niveau – også efter bygningen er opført. Til udvikling hører også uddannelse og efteruddannelse – det gælder både os selv og vores bygherre, så vi sammen flytter det byggede miljø i den rigtige retning. Der er vores fælles ansvar.

KVALITET / Vi sikrer kvalitet gennem synlig proces, funktionelle rumligheder, bevidste materialevalg og veldisponerede udearealer. Vi tænker i vedligeholdelse, fleksibilitet og meranvendelighed og design for adskillelse. Omtanke i detaljen og høj kvalitet har lang levetid.

Proces

Positiv proces 

Alle vores projekter har brugeren og hverdagsbehov i centrum.
Vi inddrager beboere, borgere og øvrige aktører i hele projektforløbet i en positiv proces, hvor vi lytter og lærer – og levendegør en fælles vision i et brugervenligt byggeri. Pluskontorets værktøjskasse bugner af klassiske og nye procesredskaber som f.eks. billedstorm, mock-ups og modeller, samtalekort, rollespil og de grundlæggende værktøjer til styring af tid, økonomi og kvalitet.

Vores proces sikrer det enkelte projekt en god start og leder det på rette vej. Derfor kalder vi vores arbejde med processer for S.P.O.R.

Læs mere

S.P.O.R.

SAMARBEJDE / Proces handler om relationer mellem mennesker. Om visioner og udvikling af muligheder.
Pluskontoret har en anerkendende tilgang til brugerinvolvering og betragter hvert menneske som en ressource til viden og inspiration. I processen deler vi tanker og erfaringer i et udviklende og ligeværdigt forløb, hvor vi inspirerer og kvalificerer hinanden til at berige projektet.

POSITIV PROCES / Tillid og tryghed er forudsætningen for en god brugerproces. Gennem klar kommunikation sætter vi rammerne og definerer rollerne. En tydelig forventningsafstemning skaber fælles fodslag – og er første skridt mod et frugtbart resultat.

ONE SIZE DOESN’T FIT ALL / Ingen projekter er ens. Vi skræddersyr processen og benytter de redskaber, der egner sig bedst. En veltilrettelagt og vedkommende aktørinvolvering skaber engagement og ejerskab til projektet – og danner grundlag for at udvikle et byggeri med mennesket i centrum.

RUTE / Vi er nysgerrige og undersøgende i vores tilgang. Vi afdækker ukendte områder som opdagelsesrejsende, der udforsker nyt land. Rammerne og retningen for processen kender vi, men ruten bliver til undervejs – og rejsen sætter spor i det byggede projekt.

Se eksempler på projekter med procesforløb.

Medier

Publikationer
Pluskontoret Arkitekter har udgivet og medvirker i en række online publikationer:

Pluskontoret bygger lige nu 3736 boliger for alle i hele landet

Build – Institut for Byggeri, By og Miljø “Byg Bro – En antologi om at bygge bro mellem byggeriets parter”

Byggeskadefondens “Guide til kvalitet ved bygningsrenovering” 

Byggeskadefondens “Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri”

Sprogforum 68 – Læringsrummets fysiske rammer – gentagelse eller nytænkning

”Fremtidens skole bygger på solid inddragelse – erfaringer fra Frederiksbjerg Skole” 

“1-års eftersyn af processen, der skabte Frederiksbjerg Skole”.

Arkitekturguide Vejle – Ny arkitektur 1990-2016

“Planning the Future Kindergarten – A Danish Model of Sustainability”

Realdanias demonstrationsprojekt “Sunde Boliger”

Realdania By & Byg “Kvotehuset”

Film
På nettet ligger en række andre film om nogle af de projekter, Pluskontoret er involveret i, bl.a.:

Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj – BoothCamp Toveshøj (Brabrand Boligforening)
Helhedsplan for Gelleupparken og Toveshøj- Boothcamp Gellerup (Brabrand Boligforening)

Sunde Boliger – det første spadestik (Realdania By & Byg)
Sunde Boliger – indeklima og køkkener (Realdania By & Byg)

Pluskontoret Arkitekters Beboerworkshop i forbindelse med helhedsplan for Skovvænget og Brombærvej – ligger på Pluskontorets Facebookside (Haderslev Boligselskab)

Pluskontoret Arkitekters kanal på Vimeo kan du også se film om nogle af vores projekter og vores årlige julefilm fra tegnestuen.

Sociale medier
Følg Pluskontoret Arkitekter på Facebook, LinkedIn og Instagram – og få nyt om vores projekter og hvad, der rører sig på tegnestuen.

Find pressekontakt og logo nedenfor.

Læs mere

Presse
Kontakt: Henvendelser fra pressen rettes til adm. direktør Mette Stavad, tlf. 53744004, ms@pluskontoret.dk eller tilbuds- og kommunikationsanvarlig Maja Kold Nielsen, mk@pluskontoret.dk, tlf. 53744014.

Logo: Pluskontoret Arkitekters logo kan hentes her (JPEG)

Præmieringer

Prisvindende byggerier

Pluskontoret Arkitekter står bag en række markante arkitektoniske byggerier og har modtaget flere arkitekturpriser og præmieringer for vores projekter, bl.a.:

 • Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2021 – “Boligbebyggelse med attraktive uderum, der er fint tilpasset til stedet” for Tornhøjgaardparken
 • “Årets Skolebyggeri 2021” for Erlev Skole
 • Hædrende omtale fra Kolding Kommune i 2020 for Ny Kildemosen
 • “Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2018  – “Ny arkitektur indlevet i landsbymiljøet” for Grindsted Skole
 • “Kolding Kommunes arkitekturpris 2017” for Tinghøj botilbud
 • “Aarhus Kommunes arkitekturpris 2017” for Frederiksbjerg Skole
 • ”Årets Byggeri 2016” for Frederiksbjerg Skole
 • ”Årets Skolebyggeri 2016” for Frederiksbjerg Skole
 • ”Årets pris for særlig god bygningsarkitektur i Norddjurs Kommune” 2016 fra Bygnings- og Landskabskulturturforeningen BLIN for Grenaa Bil-Center
 • Hædrende omtalte fra Kolding Kommune i 2015 for Børnehaven Løvetand
 • Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2013 for Tankefuld
 • Odense Kommunes Arkitekturpris for godt og smukt byggeri 2013 for Skovbrynet
 • ”Odin Prisen” 2012 fra Byforeningen for Odense for Skovbrynet
 • Vejle Kommunes Arkitekturpris ”Vejle-Prisen 2012” for Kvartershuset i Løget By

Pluskontoret Arkitekter modtog i 1995 Nykredits ”Opmuntringslegat” til talentfulde, unge arkitekter, der har gjort sig bemærket i arkitekturkredse og er siden kåret som Gazellevirksomhed i Østjylland i 2002, 2003 og 2011.