15. september 2022

Transformation gendigter den oprindelige arkitektur i varierede læringsmiljøer

Hvordan skaber man et nutidssvarende og fremtidssikret læringsmiljø, på en næsten 90 år gammel skole, som tiden er løbet fra – men som samtidig er bevaringsværdig? Det er et af de helt store emner Pluskontoret Arkitekter som totalrådgiver arbejder med, ifm. om- og tilbygningen af Skovvangskolen i Aarhus.

”Det, der gør Skovvangskolen unik, er, at bygningsanlægget i dag fremstår stort set som i 1937. Den fine bevaringsværdige funkisskole er af så høj arkitektonisk kvalitet, så den er umulig ikke at holde af. I transformationen af skolen til et moderne læringsbyggeri har det derfor været afgørende for os at bygge videre på skolens kvaliteter, og gendigte arkitekturen i et mere nutidigt udtryk” siger sagsarkitekt Daniel Olsen.

Skovvangskolen i Aarhus N, opført 1935-37, er en aulaskole i funkisstil og et for sin tid stort anlagt og nytænkt projekt, der blev anset for at være et foregangsbyggeri inden for skoler. Men i dag lever skolens bygninger og rum ikke op til tidens krav og tendenser. Byggeriet er ufleksibelt, der er for få kvadratmeter og et dårligt indeklima. Brand- og flugtvejsforholdene er mangelfulde, hvilket begrænser anvendelsen af skolens arealer til pædagogiske aktiviteter. Undervisningen har derfor været låst til kun at kunne foregå i klasselokalerne. Klasselokalerne er alt for små, og giver ringe mulighed for at arbejde med differentierede læringsformer.

Skolen skal gennemgå en ’pædagogisk modernisering’, SFO og klub skal integreres og skolen skal udvides fra 3 til 3½ spor, hvilket kræver en tilbygning.


Skovvangskolen som den ser ud idag

Metodisk analyse gennem forskellige redskaber
I et så omfattende projekt, har det været vigtigt at få identificeret alle problemstillinger i bygningerne og afdækket de forskellige løsningsmuligheder. Derfor benyttede vi os indledningsvis af en række metodiske redskaber, for at kunne lave en grundig analyse af Skovvangsskolen og projektet.

  • Arkitektonisk analyse: Skolen er opført i funkisstil og er bevaringsværdig. Både ude og inde er det oprindelige udtryk i høj grad bevaret og der findes mange fine detaljer. Der er blevet foretaget en arkitektonisk analyse af skolen, mhp. at vores transformation af skolen vil ske i respekt for dens arkitektur. Ligeledes er udbygningsmuligheder analyseret.
  • Teknisk registrering: Skolens konstruktive opbygning, samt den indeklima- og installationsmæssige tilstand blev kortlagt, og de mangelfulde flugtvejsforhold og øvrige brandtekniske foranstaltninger blev analyseret.
  • Arealanalyse: Skolens eksisterende arealer blev analyseret og holdt op imod Aarhus Kommunes Skoleudbygningsprogram mhp. at afdække, hvad der arealmæssigt vil være behov for, for at Skovvangskolen kan opfylde kravene til en nutidig skole.

Daniel Olsen fortæller Analyseværktøjerne er vigtige for processen, og har givet det bedst mulige grundlag for den videre udformning af projektet. Da skolen er bevaringsværdig, har særligt den arkitektoniske analyse af de eksisterende bygninger – både mht. rummelige og byggetekniske kvaliteter ude såvel som inde – haft en særlig bevågenhed.”


Nuværende gangarealer på skolen

Omfattende brugerinddragelse har været med til at forme det fremtidige læringsmiljø.
Efter de metodiske analyser, afholdt vi som en del af projektudviklingen, en lang række workshops med skolens brugere for at afdække Skovvangskolens behov ift. de fremtidige læringsmiljøer. Skolens pædagogiske arbejde med årgangssamarbejde og mellemformer dvs. integration af specialklassebørn på årgangen, blev afgørende for formgivningen af projektet.

De små klasselokaler (48kvm) i kombination med de kritiske brandforhold viste sig hurtigt at være problemets kerne. Klasselokalerne kan pga. konstruktive begrænsninger ikke øges, og derfor havde skolen et stort behov for supplerende læringsarealer i form af gruppe-nicher, siddekupéer, opholdstrapper, projektrum osv., som kan benyttes i undervisningen som supplement til klasselokalet. Både undervisningsfløjene og aulaen blev sat i spil i workshopforløbet.

Helhedsplan for det nye læringsmiljø
På baggrund af analyser og inddragende processer blev der udarbejdet en helhedsplan for Skovvangsskolen. Helhedsplanen anviste mulighed for at etablere årgangsmiljøer for 0. – 5. klasse inkl. SFO i de eksisterende rammer, med plads til fælles læringsareal i hver årgangsklynge, således at arealkrav pr. elev blev opfyldt, under forudsætning af at udskoling med klub, musik og PLC blev etableret i en tilbygning.

”Helhedsplanen fungerede som et visuelt byggeprogram. Allerede her fastlagde vi visioner for pædagogik og læringsrum, arkitektoniske strategier for skolens transformation, ligesom hoveddisponering blev fastlagt.” fortæller Daniel Olsen og fortsætter ”Helhedsplanen viste retningen for transformationen af Skovvangskolen til en tidssvarende skole med inspirerende rammer til leg og læring.”

Hovedgrebet i det transformerede læringsmiljø blev at omdanne et tidligere klasselokale i hver årgangsklynge til et fælles læringsrum med gruppe-nicher, siddekupeer og projektborde mv. Gangarealerne og aula blev også en del af det fælles læringsareal, idet opdatering af brandforholdene tillader ophold og pædagogiske aktiviteter i fastmonterede gruppemøblementer.


Nye fælles læringsrum i årgangsklynger i den eksisterende bygning

Tilbygningen til udskolingen er designet som en 2022 gestus til funkisarkitekturen anno 1939. Udskolingen er bygget op efter samme pædagogiske grundtanke som det eksisterende, årgangsmiljøer med fælleslæring og integrerede specialklasser. Børnene vil dermed opleve en rød tråd i det fysiske miljø, som understøtter den måde man arbejder pædagogisk og didaktisk på skolen.

Samlet set har vi skabt nogle fleksible, fysiske rammer i et didaktisk design, der giver mulighed for variation i undervisning, trivsel for børn med forskellige behov, samt integration af SFO og klub. Udformningen af de fælles læringsrum tager afsæt i de materialer, farver og detaljer, som kendetegner skolen i dag. Således skabes en transformation af skolen, der gendigter den eksisterende skoles arkitektur til en nutidig didaktik.


Den nye tilbygning


Fællesrum i tilbygningen

Projektet udføres for bygherre Aarhus Kommune Børn & Unge, i samarbejde med Viggo Madsen og DBI Dansk Brand og Sikring. Du kan læse mere om projektet her.