Skovvangskolen - Om- og tilbygning af markant folkeskolebyggeri til moderne, fremtidssikret læringsmiljø

BYGHERRE:
Aarhus Kommune

ADRESSE:
Skovvangsvej, 8200 Aarhus N.

TYPE:
Om- og tilbygning af folkeskole, inkl. SFO og udearealer, med fokus på bæredygtighed

YDELSE:
Totalrådgivning: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning gennem alle faser, Pædagogisk programmering, Helhedsplan, Brugerproces og design af læringsmiljø, skitsering, Projekteringsledelse, projektering, udbud i fagentreprise, fagtilsyn og projektopfølgning, pædagogisk commissioning.

AREAL:
2.100 m² nybyg og 7.000 m² ombygning/renovering

BYGGESUM:
Ca. 90 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN, DBI Dansk brand og sikring

ÅR:
2020 – 2026

Skovvangskolen, opført 1935-37, er en aulaskole i modernistisk funkisstil og et for sin tid stort anlagt og nytænkt projekt, der blev anset for et foregangsbyggeri inden for skoler. I dag lever skolen dog ikke op til ønskerne til er moderne læringsmiljø, hvorfor det er besluttet at skolen skal gennemgå en større om- og tilbygning. Skolen, der er opført i røde mursten, beton og glas, er funktionelt, enkelt og med store glasarealer i facaderne. Det harmoniske bygningskompleks er registreret til høj bevaringsværdi, niveau 3, hvilket har stor betydning for, hvordan man går til en modernisering af skolen.

Projektet vedrører en udvidelse af skolen fra 3 til 4 spor samt opgradering af rummene til et moderne og bæredygtigt læringsmiljø, hvor der rådes bod for fortidens synder mht. flugtvejsforhold og indeklima samt skabes plads kloge kvadratmeter til varierede lærings- og fritidsaktiviteter. Der skal også skabes integrerede fællesarealer for SFO og indskoling.

Helhedsplan med varierede læringsmiljøer, integrerede specialklassespor og nye faglokaler
Til projektet har Pluskontoret lavet en pædagogiske programmering og helhedsplan, som er udviklet og udarbejdet i samarbejde med brugere og projektledelse. Helhedsplanen består af følgende punkter:

  • Der etableres en tilbygning på ca. 2.100 m² til udskolingens 7-9 klassetrin i 4 spor, hvoraf det ene spor er et specialklassespor. Tilbygningen indrettes med et varieret læringsmiljø, med zoner til formidling, projekt og fordybelse samt med integreret PLC.
  • Der etableres årgangsmiljøer i den eksisterende bygning til indskolingens 0-6 klassetrin i 4 spor, hvoraf det ene spor er et specialklassespor. I projektet skabes desuden arealer til fælles læring og fritidsaktiviteter i hvert årgangsmiljø, så de eksisterende små klasselokaler på årgangen suppleres med varierede læringsmiljøer i form af fritidsmiljøer, grupperum og nicher i tilstødende rum og gangarealer ratio 2:1. Der etableres således ca. 30 m² fælles læringsareal pr. klasse. På denne måde skabes der kloge kvadratmeter, så arealerne optimeres og udnyttes bedst og mest muligt.
  • Specialsporet integreres aldersintegreret på hver årgang, ved udvikling af rammer for mellemformer – eller med andre ord – der skabes en variation i læringsmiljøet der vil understøtte forskellige læringsstile og tillade deltagelse i større / mindre omfang, deltagelse på kanten etc.
  • Administration og personalefaciliteter udbygges i stort omfang, herunder plads til individuel forberedelse og teamsamarbejde.
  • En lang række faglokaler etableres eller moderniseres herunder musik/rytmik, naturfag, håndværk & design m.m.

I efteråret 2021 modtog projektet en bevilling fra Villum Fonden til etablering af et særligt tværfagligt udelæringsmiljø på skolen, med plads til både undervisning og ophold og som skaber en stærk kobling mellem inde og ude. Med projektet skabes et udemiljø, der rummer fælles faciliteter til læring for de forskellige faglokaler: Forskellige gode arbejdssteder til arbejde med træ, smedearbejde, produktioner i natur- og teknologi, udendørs madlavning osv. Her er strøm, vand, overdækning. Og centralt placeret et fælles udeværksted, der binder hele anlægget sammen. Målet er at eleverne skal ud i dagslyset, og at udemiljøet skal give eleverne en skoledag med stor tværfaglighed, bevægelse og frisk luft. Udemiljøet skaber variation i elevernes skolehverdag og det styrker elevernes motivation, hvilket er altafgørende for elevernes læring.

Omfattende brugerproces
I forbindelse med programmeringen af både om- og tilbygning, foreståes en omfattende inddragelsesproces, hvor der tænkes på tværs af organer som ledelse, brugere, elever samt myndigheder herunder bevaringsmyndigheder og stadsarkitekt, som er inddraget i processen.

Brugerprocessen har bl.a. bestået af 3 loops med workshops, gennemført i 2020. Deltagergruppen til workshops repræsenterer Skovvangskolen bredt: Indskoling, udskoling, specialklasser, SFO, Klub samt skolens ledelse. Målet har været at sikre projektet den bedst mulige forankring i skolens organisation. Parallelt med brugersporet, der har omhandlet emner som vision, disponering og funktion, er tekniske og rammesættende afklaringer foregået i andre spor med teknikere, styregruppe, forvaltning og myndigheder.

Brugerinddragelsesprocessen fortsætter med at følge projektet, og i forslags- og projekteringsfasen vil der være flere brugerinddragende aktiviteter bl.a. ifm. indretning af de forskellige læringsmiljøer. Bl.a. vil der blive lavet prøvehandlinger i flere faglokaler. En prøvehandling er en 1:1 test af en alternativ indretning / læringspraksis, hvorfra læringer kan høstes og bruges ind i byggeriet.

Når projektet afleveres til bygherre, vil Pluskontoret varetage den pædagogiske commissioning, som er en pædagogisk ibrugtagningsproces ifm. de etapevise ibrugtagninger af projektet, samt ifm. indkøb af inventar, med henblik på løbende at genbesøge projektets visioner, samt løbende evaluering, erfaringsopsamling og opfølgning. På denne måde sikrer vi et godt sammenspil mellem bygninger, rum og pædagogik og at intentionerne med byggeriet bliver opfyldt til fulde.

Helhedsorienteret bæredygtighed
Projektet har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, som arbejder med både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Herudover fokuserer bæredygtighedsstrategien også på to delstrategier – oplevet bæredygtighed og bæredygtig undervisning. FN’s 17 Verdensmål anvendes herudover aktivt i projektet til at åbne nye perspektiver for bæredygtighed.

I projektet arbejdes der med en forbedring af indeklimaet, her med særligt fokus på dagslys og akustik. Der bliver synlig affaldssortering og der arbejdes med bæredygtige materiale i både nybyg og renovering og genanvendelse af materialer i byggeprocessen.

Projektets tilgang til bæredygtig undervisning fokuserer på at skabe et inkluderende læringsmiljø med plads til diversitet, der skaber tryghed og motivation for læring. Bygningerne designes, så de er attraktive for både piger og drenge, ressourcestærke og -svage. Der bliver skabt gode muligheder for udendørs undervisning, der arbejdes med et differentieret læringsmiljø og ligeværdig inklusion af specialklasser. Hertil er der særligt fokus på at skabe bedre toiletforhold i hele skolen, som i stor grad er med til at højne trivslen blandt eleverne.