10. februar 2022

Regn hver anden dag stiller store krav til den blå strategi

Hen over efteråret og vinteren stiller vi skarpt på Pluskontorets tilgang til bæredygtig arkitektur. I den forbindelse er her vores landskabsarkitekter Simon Hertz og Dorte Studsgaard’s visioner om at opnå et højt bæredygtigt niveau i tegnestuens landskabsprojekter. Dette er artikel 2 af 3, delemnet er Regnvandshåndtering. (læs del 1 her)

Et af de store vigtige temaer i bæredygtig landskabsarkitektur er lokal håndtering af regnvand. I Danmark regner det i gennemsnit hver anden dag og faktum er, at vi i fremtiden står overfor både hyppigere og kraftigere regnskyl. Det stiller store krav til den måde vi planlægger vores byområder og byggerier. En fornuftig og bæredygtig regnvandshåndtering kan i høj grad løses gennem veltænkte landskabsarkitektoniske løsninger, hvor vi samtidig har mulighed for at skabe merværdi for både byggeri og kontekst.

På Pluskontoret arbejder vi efterhånden med håndtering af regnvand i alle projekter, fordi der er krav om at håndtering skal ske på egen grund (LAR) og at man ikke må udlede ekstra vand til kloaksystemerne. Udfordringer med regnvandshåndtering kan løses på flere niveauer. Vi arbejder sjældent med de ekstremt tekniske løsninger i vores projekter, men forsøger at finde mere simple modeller, hvor opsamling og nedsivning integreres i landskabet eller uderummet.

Målet er at regnvandshåndteringen skal være en værdiskabende faktor for landskabet og byggeriet.  For eksempel ved modellering af terrænet med bakker, vandløb, bassiner og regnbede, eller som et aktivitetslandskab med leg og læring i forbindelse med en institution eller skole.

For at lykkes med at regnvandshåndteringen bliver værdiskabende for området, kræver det at vi landskabsarkitekter er med helt fra starten i planlægningen af områdets anvendelse og disponering, samt i byggeriets indledende faser.

”Vi opfatter håndtering af regnvand som et værdiskabende vilkår i alle projekter” fortæller Dorte Studsgaard.

I den almene boligbebyggelse Enghaven i Kirke Hyllinge arbejdes der med LAR i et synligt vandsystem med åbne vandrender til brug ved kraftige regnskyl, som samles centralt i en lille sø på grunden.

Håndtering af vand som et pædagogisk aspekt
Et af tegnestuens kerneområder er børns rum. Vi planlægger og opfører mange daginstitutioner over hele landet og regnvandshåndteringen er særlig vigtig. Regnvandet skal ledes hurtigt væk for at opholdsarealerne ikke står under vand, og samtidig er der mulighed for at lave LAR-løsninger hvor regnvandet anvendes i det daglige pædagogiske arbejde. For eksempel at lede vandet længere væk fra institutionen, til et afskærmet område der kan få et mere vildsomt naturudtryk end de meget programmerede udearealer tæt på institutionen, hvor man kan tage børnene med på udflugt og få nogle andre oplevelser end dem de får på legepladsen.

Rekreative områder fremfor motorvejsløsninger

Som landskabsarkitekter kan vi byde ind med vores viden om den kvalitet og merværdi der kan skabes gennem regnvandshåndteringen. Vi må tage udgangspunkt i de målbare fakta som afledningsprocenter og volumen på bassiner, men vi skal sørge for at rette fokus på den ekstra dimension synlig regnvandshåndtering kan tilføje til et projekt.

”Vi kan bl.a. være med til at udforme regnvandsbassinerne, så det ikke bare bliver klassiske 1:5 profiler hele vejen rundt, men derimod forskellige profiler, der giver forskellige vækstmuligheder langs kanten, og dermed en kæmpe kvalitet til et område” forklarer Simon Hertz.

I byggerier hvor der ikke ønskes eller er plads til synlig regnvandshåndtering i terræn, kan vi lave nogle tekniske løsninger, som bl.a. grønne tage der kan tilbageholde en vis mængde af vand, før det ledes videre til en faskine.

Som landskabsarkitekter arbejder vi kreativt med LAR-projekter, som eksempelvis forsænkede boldbaner der fungerer som midlertidige opstuvningsarealer. At lave løsninger hvor vi opsamler regnvand fra parkeringsarealer og bygninger, og udnytter det til at lave fine, rekreative områder med større naturmæssig værdi, behøver ikke være en omkostningstung løsning. Besparelsen på dimensionering af rør og udledning til andre systemer kan bruges til at øge kvaliteten af den synlige regnvandshåndtering, der giver området et bæredygtigt løft til gavn for områdets brugere og økosystemer.

HUSK at du LIGE NU (uge 6) skal holde ekstra øje med Danske Landskabsarkitekters Instagramprofil, som Pluskontoret har fået lov til at overtage hele ugen. Her kan du se forskellige PlusLand projekter og vores tilgang til landskabsarkitektur.