Finlandsparken, AAB Vejle - Helhedsplan og beboerproces

Bygherre:
AAB Vejle

Adresse:
Finlandsvej, 7100 Vejle

Projekt:
Fysisk helhedsplan for renovering af alment boligområde

Ydelse:
Bygherrerådgivning; Arkitektrådgivning, beboerdemokratisk proces, helhedsplan, udbud i totalrådgivning

Areal:
530 almene boliger

Byggesum:
240 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS

År:
2006-2009 (renovering afsluttet i 2013)

Fotos & illustrationer:
Lasse Hyldgaard, Pluskontoret Arkitekter

Fysisk helhedsplan Finlandsparken
Den fysiske helhedsplan bearbejder boligområdet i forhold til tre problemstillinger; manglende arkitektonisk kvalitet, ensidig beboersammensætning (på “ghettolisten”) og byggetekniske problemer. Målsætningen for renoveringen var at kæde løsningen af problemstillingerne sammen.

Den fysiske forandringsproces tager udgangspunkt i visionen om, at tilbyde en række tematiserede interessefællesskaber beboerne i mellem. Beboerne har, i drømmeværksteder og fremtidsscenarier i den boligsociale proces, formuleret 4 klyngetemaer: Kreativ huse, Kulinariske huse, Grønne huse og Aktive huse. På baggrund af inspirerende stemningstavler, fotomontager og skitserede scenarier blev det besluttet at realisere de første “prøveblokke” i relation til klyngetemaet Kreative Huse.

Arkitektonisk bearbejdning
Den arkitektoniske bearbejdningsmetode er enkel:
Med udgangspunkt i det beboerformulerede værdigrundlag kombineret med Finlandsparkens byggesystem skabes en differentiering og dermed en ny forskellighed i hele boligområdet. Forskellige altaner, karnapper, tagbygninger og landskabelige elementer tilføjes Finlandsparkens eksisterende bebyggelse. Der skabes nye forbindelser og passager, både fysiske og visuelle, ved at fjerne elementer af husene og landskabet.

Finlandsparken fremstår med et nyt og varieret arkitektonisk udtryk, som direkte synligt og klart aflæseligt afspejler beboernes ønske om at bo i mindre enheder, give plads til stor mangfoldighed og via interessefællesskaber at opnå bred integration blandt beboerne.

Den nu udførte renovering af Finlandsparken er præsenteret i SBIs publikation “Renovering af almene bebyggelser. Evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-13”.

Forbedring af infrastruktur og udearealer – 2015-2018
Den gennemførte renovering fokuserede primært på de bolignære områder. For at fuldende område-transformationen har Pluskontoret Arkitekter siden 2015 varetaget arkitekt- og landskabsrådgivning på bearbejdning af boligområdets infrastruktur (p-pladser og stiforbindelser) samt de ydre udearealer. Projektet er støttet af Landsbyggefondens infrastrukturpulje med 35,5 mio. kr.

Læs mere om projektet her.

Publikationer:
Arkitekturguide Vejle – Ny arkitektur 1990-2016