Infrastruktur i udsatte boligområder, AAB Vejle - Landskabsrådgivning

Bygherre:
AAB Vejle

Adresse:
Grønnedalen, Løget Høj, Løget Center, Løget Dam og Finlandsvej, 7100 Vejle

Type:
Forbedret landskabsarkitektur og infrastruktur i udsatte almene boligområder

Ydelse:
Totalrådgivning herunder landskabsarkitektrådgivning og arkitektrådgivning; Områderegistrering, helhedsplan, økonomi, LBF-ansøgning til infrastrukturpuljen, beboerinddragelse, dispositionsforslag, projektering, udbud, byggeledelse

Areal:
Løget By: ca. 420.000 m² + Finlandsparken: ca. 50.000 m²

Byggesum:
Ialt 115,5 mio. kr. Løget By: 80 mio. kr. inkl. moms + Finlandsparken: 35,5 mio. kr. inkl. moms

Tilknyttede rådgivere:
Hundsbæk & Henriksen

År:
2014-2018

Løget By,  afd. 41 og 42
Løget By dækker inden for AAB’s matrikel et stort areal med kompleks infrastruktur og forskellige boligformer og friarealer. Vi har kortlagt og analyseret de eksisterende forhold og arbejder med ni planstrategier, der knytter den fysiske struktur sammen. Herigennem lægges kimen til de program- og designmæssige tiltag, der sikrer, at menneskelig skala og infrastruktur går op i en højere enhed. Af strategier kan nævnes: Strategi for rydning af beplantning i hele området samt partiel åbning af jordvold mod bydelens hovedfærdselsåre, Grønlandsvej. Wayfinding-strategi, der indeholder ny skiltning og bedre sammenbinding af eksisterende stinet samt nye færdselsårer såsom supercykelsti og sivegade. Kvartersdannelsesstrategi, der sikrer identitet og social sammenhæng i de enkelte kvarterer.

Finlandsparken, afd. 29
Finlandsparken har i en årrække været på ghettolisten. Efter en omfattende renovering af blokke og de nære opholdsområder tager landskabs- og infrastrukturprojektet fat om de øvrige udenomsarealer: p-pladser, stiforbindelser og fælles opholdsarealer. Der etableres ny belysning, som skal skabe større tryghed og samtidig forstærke opholdspladsernes forskelligartede karakterer. Stisystemet udbygges og kobles på lokalområdets øvrige forbindelser, mens en ny stiforbindelse på tværs af Finlandsparken vil være bindeled mellem bebyggelserne i Nørremarken. Oprydning, fornyelse, skiltning og nye aktiviteter har til hensigt at skabe en ny og positiv fortælling om Finlandsparken, der vil give bebyggelsen et imageløft.

Landsbyggefondens infrastrukturpulje på årligt 160 mio. kr. er rettet mod omdannelse af udsatte boligkvarterer til bykvarterer med forbedrede forbindelser til den omliggende by og en øget tryghedsoplevelse for derved at vende den negative udvikling i områderne. Finlandsparken og Løget By har tilsammen fået 118 mio. kr. i støtte fra LBF.