FGU Aarhus - Værdiprogram løfter byggeri til ny ungdomsuddannelse

BYGHERRE:
Forberedende Grunduddannelse Aarhus (FGU)

ADRESSE:
Godsbanen, 8000 Aarhus C.

TYPE:
Ny FGU skole i Aarhus inkl. udearealer til ca. 300 elever.

YDELSE:
Bygherrerådgivning. Rådgivning ifm. Grundkøb, lokalplansforhold, fondsansøgninger og udbudsstrategi. Udarbejdelse af Værdiprogram(udgivet i feb 2022), med afsæt i Brugerinddragelsesprocesser, herunder mockups, prøvehandlinger og dataindsamlinger. Bygherrerådgivning ifm. byggeprogram, udbud og opfølgning i projekterings- og udførelsesfaserne.

AREAL:
ca. 4500 m2

BYGGESUM:

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Etos Rådg. ingeniører, Foreningen til fremme af praksislæring v. Jonas Sprogøe, Carlberg

ÅR:
2020 –

I mere end 30 år har man i Danmark forsøgt at skabe de ideelle rammer for en stor gruppe af unge, der ikke har haft muligheder eller evner til at komme videre i uddannelse. Der har igennem alle årene været gjort mange forsøg, men trods mange bestræbelser, er det ikke for alvor lykkes at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Med den Forberedende Grunduddannelse har et samlet Folketing forsøgt at skabe en ny og meget anderledes uddannelse for unge, der har brug for noget andet og mere for at komme videre. Uddannelsen gør op med den traditionelle uddannelsestænkning der er f.eks. løbende optag, der er flere forskellige spor, et produktions-, et alment- og et erhvervsspor. Eleven skal ikke nå et bestemt mål, men opnå kvalifikationer, der bringer dem videre i arbejde eller uddannelse. Uddannelsen har blik for elevens faglige, sociale og personlige mål, som er tænkt ligeværdigt. Og endelig er uddannelsen tænkt som praksisnær læringsforståelse.

Den Forberedende Grunduddannelse er født ud af reformen ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra oktober 2017, og 27 FGU-institutioner gik i luften pr. 1/8 2019. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) samler seks eksisterende tilbud og forløb i en ny såkaldt hovedvej på det forberedende område.

Skræddersyet skole til elevgruppe med særlige behov
FGU Aarhus står foran at skulle bygge en ny skole, som den første nybyggede FGU-skole i Danmark. I dag er skolen lokaliseret på tre primære adresser i Skejby, Egå samt i et nyopført bevægelseshus i Århus Vest. FGU skolerne i Skejby og Egå ligger i bygninger, der er opført til et andet formål i mindre attraktive byområder med midlertidige bygningsmæssige løsninger, hvilket tydeligt afspejler sig i det fysiske læringsmiljø.

FGU Aarhus er en institution, der er en sammenlægning af aktiviteter fra flere uddannelsesinstitutioner:
VUC (FVU og AVU) for de 18 til 25-årige, Ordblindeundervisningen for de 18 til 25-årige, KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse), EGU (Erhvervsgrunduddannelsen), Produktionsskoler i Aarhus: Aarhus Produktionsskole, Egå Produktionshøjskole og Gøglerskolen.

Med erhvervelsen af den nye grund på Godsbanen får FGU Aarhus mulighed for at etablere en ny FGU skole og skabe en unik bygning, der kan understøtte FGUens yderst vigtige opgave, at hjælpe udsatte unge videre i livet. Ønsket er at skræddersy en skole, der tilgodeser elevgruppen og deres særlige behov.

Det forpligter at få lov at designe Danmarks første nybyggede FGU-læringsfacilitet, og når der skal bygges til en ny uddannelse FGU, så er vi på ukendt land. Vi bygger en ny art. Vi bygger en skole, som skal kunne facilitere læring til skolens særlige elevgruppe i en ny organisatorisk, pædagogisk og didaktisk ramme. En ramme som kun i kort tid har været afprøvet.

Værdiprogram på baggrund af omfattende inddragende proces
Pluskontoret arkitekter har i samarbejde med øvrige rådgivere faciliteret en omfattende indledende proces, støttet af Realdania, for at kvalificere både programudviklingen frem imod udbud af byggeriet, udarbejdelse af en baselinemåling som forberedelse til efterfølgende evaluering af byggeriet samt et parallelt pædagogisk kompetence- og organisationsudviklingsforløb.

Processen er udmøntet i et værdiprogram. Formålet med værdiprogrammet har været, at hæve vidensniveauet om lovgivning, teori og målgruppens behov samt tage stilling til vigtige problematikker om samspillet mellem rum, målgruppe, pædagogisk praksis og samarbejde med eksterne aktører, inden de dyre beslutninger skal tages i selve byggeprocessen.

Konkret anvendes Værdiprogrammet som direkte afsæt for et byggeprogram til den kommende FGU skole på Godsbanen i Aarhus.

Værdiprogrammet er formuleret således, at andre FGU’er i Danmark kan bruge denne læring ind i egne byggerier. På den måde understøtter værdiprogrammet igangværende bestræbelser på at udvikle fremtidens FGU – om det så er på det organisatoriske plan, i den pædagogiske praksis eller i udviklingen af de fysiske rammer i hele sektoren.

Klik her for at læse Værdiprogrammet

Temaer: Læringsmiljø / indretning / uddannelse /ungdomsuddannelse /forberedende grunduddannelse/ gymnasium / social bæredygtighed