5. februar 2021

Evaluering af Grindsted Skole

Hos Pluskontoret Arkitekter prioriterer vi at følge op på vores skole- og daginstitutionsprojekter hos brugerne af byggerierne, så vi hele tiden har fingeren på pulsen med om vores didaktiske design og intentionerne med disse, rent faktisk lever op til de mål og forventninger vi, sammen med brugerne, sætter os for projektet.

På Grindsted Skole i Aalborg har vi, via et spørgeskema til skolens ledelse, medarbejdere og forældrerepræsentanter der har deltaget i byggeudvalget, omkring 1 år efter ibrugtagning af byggeriet, evalueret læringsmiljøet ud fra en række målsætninger fra den indledende proces omkring fx integration og læringsstile.

Evalueringen fra Grindsted Skole blev delt ind i 3 kategorier: Sammenhængskraft og Byliv, Produktivitet og Læring samt Inddragelse af elever og medarbejdere. Herunder kan du læse uddrag fra evalueringen. Afslutningsvis refereres til en undersøgelse Grindsted Skole selv har udført.

Sammenhængskraft og Byliv
“Skolen pynter i landsbyen og højner meget byens værdi. Og idet vi er blevet samlet skole og fritid, er sammenhængen på tværs blevet meget bedre” således beskriver en medarbejder på Grindsted Skole, den værdi der er skabt, ved at samle skole og fritidstilbud i samme bygning, skabe sammenhæng mellem bygningerne og genetablere skolen som landsbyens centrum mod skolegården som byens torv.

Skolens ledelse forklarer, at man afholder fælles morgenåbning og feriepasning med børnehaven, og at man nu har valgt at flytte fællespasningen over i skolens lokaler, simpelthen fordi bygningerne er fede. Tidligere foregik fællespasningen i børnehaven. Og netop samarbejdet med børnehaven giver super god mening, idet skolestart bliver meget lettere, når børnene kender skolen og de mennesker der færdes der.

Produktivitet og Læring
“Elevernes har forskellige arbejdspladser alt efter om der læses, forklares opgaver ved tavlen (samling) og løses opgaver. Det synes de er rart, så de ikke kun sidder ét sted gennem hele dagen som tidligere”. Således beskriver en lærer undervisningen i det differentierede læringsmiljø.

2 undervisere ud af 8 nævner at man ønsker 1-2 flere borde i hvert lokale. “Børnene vil oftest helst sidde ved bordene når de arbejder selvstændigt og meget gerne når de spiser”.

Skoleleder Søren Kold Madsen fortæller “De fysiske rammer har en positiv indflydelse på børn med særlige behov. De børn, der tidligere sad bag en skærm, havde svært ved at trives i klassen og havde derfor meget højt fravær, Elevfraværet for denne gruppe børn er faldet drastisk, idet disse børn simpelthen glider stille og roligt ind i skolen nu, hvor de ikke føler sig udstillet på samme måde i det differentierede læringsmiljø, som de gjorde i det traditionelle klasseværelse.”

Grindsted Skole er en kommunal skole og har samme mængde af børn med særlige behov, som andre kommunale skoler i Aalborg Kommune, ca. 1-3 i hver klasse.

En underviser skriver “Jeg synes især man som lærer oplever mere ro fra børn, der har meget bevægelse i sig, da de nu ikke skal sidde et bestemt sted, men selv vælger, hvor der er godt at arbejde.”

Inddragelse af elever og medarbejdere i byggeprojektet
Grindsted Skole har en meget høj elevtrivsel (96%) og et meget lavt elevfravær (4,5%) både før, under og efter byggeriet. Medarbejdere har ligeledes god trivsel og lavt fravær – her har vi dog ingen konkrete tal.

Skolens ledelse fortæller, at inddragelsen af både elever og medarbejdere før og under byggeriet, har betydet at man har kunnet holde trivslen høj gennem hele byggeperioden.

Tidligt i processen blev der afholdt en emneuge, hvor elever arbejdede med det fysiske miljø på skolen. De skulle fortælle/formidle hvilket sted, der var deres bedste læringssted. Langt hen ad vejen var svaret samstemmende; Børnene ville gerne have fordybelsesmiljøer, huler, kroge, trætoppe, bløde møbler etc. og ledelse og medarbejdere var enige heri. Rådgivergruppen valgte derfor at gå hele vejen med projektet, dels med de bygningsfysiske elementer som huler, siddetrapper, kroge og rum og del med et inventarkoncept, der netop efterlader plads til forskellige læringsstile.

Grindsted Skoles egen evaluering
Grindsted Skole har desuden evalueret læringsmiljøet ud fra et elevperspektiv, for at sikre at de nye bygninger virker ift. ergonomiske forhold, lydforhold, den sociale interaktion efter at der ikke er faste pladser samt læringssted og medindflydelse. Evalueringen er gennemført som samtaler med eleverne enkeltvis og i mindre grupper,

Skolen konkluderer: “Eleverne på mellemtrin giver udtryk for, at konflikthåndteringen er blevet nemmere i kraft af muligheden for at flytte sig rent fysisk. Eleverne giver desuden udtryk for, at småkonflikter ofte løser sig selv uden indblanding af voksne.”

Nedenstående er et lille uddrag af udsagn fra Grindsted Skoles egen evaluering:

  • “Jeg vil helst sidde ved et bord når jeg laver matematik, men skal jeg læse vil jeg helst sidde blødt eller inde i hulen”.
  • “Hvis der er svært, har jeg behov for ro. Så vælger jeg en plads, hvor jeg kan få ro”.
  • “Klassen er blev bedre venner, fordi vi ikke har faste pladser”.
  • “Man taler meget mere sammen. Hvis fx en sidder alene og er ked af det, så kan jeg nemmere rykke over til hende og hjælpe”.

Om Grindsted Skole – En bæredygtig, fleksibel landsbyskole
Grindsted Skole nord for Aalborg er en af Danmarks ældste skoler med mere end 280 års skoledrift for almuen på samme sted. i 2017 stod nye sammenhængende bygninger klar efter tilbygning af 915 m2 undervisningsarealer samt renovering af faglokaler i en bygning fra 1910.

Grindsted Skole er en lille skole med et stort fællesskab. Skolen er 1-sporet fra 0-6 klasse med ca. 100 elever og ca. 14 medarbejdere. I tilknytning til skolen er DUS/SFO, som har elever fra 0.-3. klasse.

De nye rammer på Grindsted Skole understøtter intentionerne og målet med skolereformen. Skolen er en del af landsbyordningen, hvilket i korte træk betyder, at børnehave, skole og DUS (SFO) anskues som et sammenhængende forløb. Den overordnede vision er dobbeltbrug af lokalerne, således at der bliver flest mulige funktioner på de kvadratmeter, der kan bygges.

Den nye bygning er designet og opført med udgangspunkt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, der er baseret på principperne fra DGNB. Manualen indeholder kommunens mindstekrav til de forskellige emner, som DGNB berører. Eksempelvis var det et mindstekrav, at bygningen skulle opføres i lavenergiklasse 2020.

Projektet er udarbejdet af Pluskontoret Arkitekter i samarbejde med Orbicon og der er foretaget inddragelse af en bred brugergruppe bestående af medarbejdere, ledelse, forældrerepræsentanter, repræsentant fra det lokale samråd (lokalråd) samt kommunens projektleder i udviklingen af projektet. Desuden er eleverne i de daværende 5. og 6. klasser inddraget igennem et undervisningsforløbet varetaget af skolens lærere. De høstede erfaringer fra bruger- og elevworkshops er taget til indtægt i designet af bygningens rum og funktioner.

Grindsted Skole vandt i 2018 Aalborg Kommunes arkitekturpris for “Ny arkitektur indlevet i landsbymiljøet”.

Projektet om Grindsted Skole er en del af Danske Arkitektvirksomheder eksempelsamling “Læring” om skolebyggeri, der stimulerer trivsel, læring og sociale relationer blandt børn og unge. Du kan læse eksempelsamlingen her.

Grindsted Skole har desuden været emner i et webinar afholdt af DCUM. Læs mere her.

Du kan læse mere om projektet med til- og ombygning af Grindsted Skole her.