Tingparken - fysisk helhedsplan

BYGHERRE:
Bovia og Grindsted Boligforening, Afd. 16

PROJEKT:
Foreløbig fysisk helhedsplan for renovering af alment boligområde opført 1961-1972

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. Beboerinddragelse, foreløbig fysisk helhedsplan inkl. infrastrukturprojekt, KS af pyjamasark samt økonomisk overslag på infrastrukturprojekt, materiale til LBF og LBF-dialog

AREAL:
303 boliger, 12.225 m2

ANLÆGSSUM:

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
INGENIØR’NE

ÅR:
2019- (afventer tilbagemelding fra LBF)

Renovering af Tingparken
Tingparken er et alment boligområde i Grindsted bestående af 303 boliger fordelt på 12 etagebygninger og 21 fritliggende etplans huse. Bebyggelsen er opført i perioden 1961-1972 og er placeret centralt i Grindsted over for Billund Kommunes rådhus. Lejlighederne er generelt nedslidte og har indeklimaproblemer.
Den foreløbige fysiske helhedsplan omfatter foruden renovering af selve bebyggelsen en gennemgribende landskabelig bearbejdning af områdets udearealer og infrastruktur. Der etableres nye opholds- og aktivitetspladser og vejstrukturen omlægges. Gennem terrænbearbejdning kan skabes niveaufri adgang til stuelejlighederne i fem af blokkene som supplement til to blokke, hvor der etableres tilgængelighed vha. ny elevator. En tidligere varmecentral centralt i bebyggelsen ombygges til fælleshus for afdelingen.
Etageboligernes klimaskærme udskiftes, facaderne efterisoleres og mures op i nye mursten, der etableres nye gavlvinduer og altanerne udskiftes. Lejligheder og huse får nyt bad og køkken og i lejlighederne etableres der ventilation og udskiftes installationer. 74 lejligheder samt enkelte huse ombygges til tilgængelige boliger.

Ministerbesøg og Tingparken som en del af boligaftalen 2020
Boligminister Kaare Dybvad var i februar 2020 på besøg i Tingparken. Besøget medførte en drøftelse af, om det økonomiske bedre kan betale sig at rive ned og bygge nyt frem for at renovere boliger i så ringe en stand.
Efterfølgende er der ifm. med vedtagelsen af den nye boligaftale, indgået i maj 2020, afsat 131 mio. kr. til renoveringen af Tingparken. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til den ønskede gennemgribende renovering af bebyggelsen og udearealer, hvorfor nedrenovering fortsat drøftes som en alternativ mulighed.

Helhedsplan og øvrig projektudvikling i området
Pluskontoret Arkitekter har som arkitekt og landskabsarkitekt udarbejdet en foreløbig fysisk helhedsplan, med forslag til arkitektonisk bearbejdning af bebyggelsens facader ifm. udskiftning af klimaskærmen, fremtidige planløsninger med tilførelse af nye tilgængelige boliger, indretning af et nyt fælleshus samt generel opgradering af områdets udearealer med fokus på tilgængelighed, infrastruktur og sammenhæng til den øvrige by.

Arbejdet med helhedsplanen har afledt flere mulighedsstudier ifm. tilstødende arealer. Bl.a. er arbejdet med mulig omdannelse af en eksisterende daginstitution til administration/servicebygning for boligselskabet samt arealudvikling ifm. opførelse af nye boliger på nabomatriklen.