Nordholmen - Ny bæredygtig bydel i Vejle med fokus på fællesskab

BYGHERRE:
AAB Vejle

ADRESSE:
Ny Rosborg fase 1, Nordholmen v. Vestre Engvej, 7100 Vejle

TYPE:
Alment boligområdet ifm. realiseringsplan for ny bydel i Vejle

YDELSE:
Arkitektrådgivning, skitsering, ideudvikling, præsentation for byrådet

AREAL:
Delområde 3: Grundareal: 5.500m2, bebyggelse ca. 4.500m2

BYGGESUM:
91 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
LABLAND, Rambøll

ÅR:
2022-2024/2025

Vejle vokser. Derfor har Vejle Kommune igangsat udviklingen af en helt ny bydel – Ny Rosborg. Ny Rosborg opdeles i flere etaper som skal udvikles, udbydes og opføres frem mod år 2040.

Pluskontoret har sammen med AAB Vejle deltaget i udarbejdelsen af realiseringsplanen for den første etape, kaldet Nordholmen. Nordholmen er opdelt i 4 delområder, to delområder til private bygherrer, ét delområde til en daginstitution og ét delområde til den almene boliger.

Nordholm skal bygges på fællesskaber og bæredygtighed. I samarbejde med de øvrige indbudte projektteams, udvikles Nordholmen med henblik på at skabe en bydel der opleves som en samlet helhed. Hvert projektteam byder ind med fælleskabende funktioner til gavn for alle beboere på Nordholmen og ikke kun beboerne i eget delområde. Vi har således arbejdet så at skabe flere forskellige tilbud til beboerne, hvor intentionen er at alle skal kunne benytte tilbud uanset hvilket område eller boligforening man selv bor i. Der er ingen grund til at bygge fælleshus, vaskeri og cykelværksted i alle delområder, hvis vi i stedet kan deles om funktionerne og dermed opføre endnu bedre enkeltstående faciliteter for alle.

Samarbejdet om Nordholmen er igangsat af Vejle Kommune og har budt på flere workshops med oplæg, inddragelse og arbejdsgrupper fra de deltagende projektteams. Desuden har de enkelte projektteams koordineret deres projektmateriale og tilpasset sig hinanden ideer og visioner undervejs. Foruden koordinering og fordeling af fælleskabende funktioner har vi tilpasset vores bygningshøjder, passager mellem delområder, fælles karaktertræk i belægninger, beplantninger og parkering.

Udviklingssamarbejdet har været en ny måde at tænke udvikling af en bydel, og det har været en enestående chance for at være med til at sætte aftryk og skal rammerne for beboernes liv i hverdagens fællesskaber.
Særligt for beboerne den almene sektor, har det været et kardinalpunkt at bebyggelse indgår i helheden af Nordholmens fortælling og det stigmatiserende prædikat om ”de almene boliger” dermed minimeres.

Inddragende projektudvikling
Etableringen af en resilient almen boligafdeling, har været et kardinalpunkt under programmeringen af bebyggelsen. Derfor har vi inddraget aktører med specialviden i borgere med særlige behov, for netop at tilpasse bebyggelsen en bred vifte at beboer. Ambitionen om at skabe en levende boligafdeling hvor fællesskabet og naboskabet kommer godt fra start ligger ikke kun i de fysiske rammer, men også i aktiviteter som skal sættes i værk. Her kommer aktørerne virkelig i spil som igangsættere af aktiviteter der med tiden vil fæste sig som en kultur i hele Nordholmen. En kultur der bæres videre fra beboer til beboer og gør Nordholmen som bydel, til et attraktivt sted at bosætte sig.

Aktører: Headspace, Mødrehjlæpen, DGI, Nortec, City Vejle, Reflow, Ældrerådet i Vejle.

Aktiv stueetage og samlende kvarterspladser bidrager til bylivet
Nordholmens delområde 3, ligger placeret langs ”bygaden”, som spænder fra kvarterspladsen mod øst til kvarterspladsen mod vest. Vejle Kommunes vision om at skabe en aktiv stueetage, som kan bidrager til bylivet og skaber en oplevelse for beboerne er en af hjørnestene i udviklingen af bebyggelsen.

Vi har samlet udadvendte faciliteter mod de to kvarterspladser og skabt rum til at boligerne langs bygaden kan indtage gaderummet og skabe liv i kantzonen. Den nære kantzone differentieres fra gaderummet ved et smalt belægningsskift, der sikrer privatsfæren og inviterer til, at beboerne indtager gaderummet som en forlængelse af deres bolig. Bygningernes indbyrdes placering på grunden skaber varierede kig og adgange til bebyggelsens indre gårdmiljø og videre ind på Nordholmens øvrige delområder.

Der etableres et antal erhvervslejemål øremærket beboere i AAB med et CVR-nummer. Herfra kan man drive en mindre selvstændig virksomhed, tæt på eget hjem, eller oprette kontorfælleskab til hjemmearbejdspladsen. Nyere tiders arbejdsmønster, tyder på at arbejdspladsen i hjemmet er attraktivt, men alligevel har mange brug for at kunne adskille hjemme og arbejde hvilket kan være svært i en lejlighed.

Mod kvartersplads vest, i et særdeles synligt og attraktivt lokale, indrettes fællesvaskeriet. Vi arbejder med en ambition om at de fleste beboere skal benytte fællesvaskeriet fremfor vaskeri i egen bolig. Fællesvaskeriet er godt, både for beboerens økonomi og i høj grad for miljøet. Vaskeriet flotte placering på fællestorvet, tæt på naboens cafe, fælleskøkken og værksted skal tiltrække alle Nordholmens beboere. Vaskeriet indrettes med gode opholdsmuligheder og vaskevogne der kan tage med hjem så det bliver let for beboerne at vælge fællesvaskeriet. Vi arbejder desuden på en model hvor beboerne optjener point hver gang man vælger fællesvaskeri frem for privat, til at kunne benytte delebilerne. Det er sund fornuft.

Udtryk og materialevalg
Bygningsvolumnerne grupperes i par, to og to, med en varieret forskydning og etagehøjde. I stueplan afvikles både boliger, erhverslejemål og fællesfaciliteter. Oplevelsen langs gade og kvarterspladser fremstår i klassisk motiv, som en tung base med en øget etagehøjde.

For at understrege de bagvedliggende funktioner trækkes de store vinduespartier tilbage fra facaden ved boligerne, hvilket giver plads til en indbygget bænk som sammen med et markeret belægningsareal understreger en klart defineret privatsfære. Ved de udadvendte funktioner holdes vindues- og dørpartier fremme i facaden og uden belægningsskift inviteres ind og efterlader plads til at brugerne kan indtage uderummet til udstilling og salg mv.

Den øgede etagehøjde giver mulighed for at indarbejde hemse i de mindre stueplansboliger, hvilket giver en tilbagetrukket og skærmet soveplads til beboerne i stueplan.

De øvrige etager fremstår med et let udtryk i en metalpladebeklædning. Materiale føres videre på tagfladerne for at få et ensartet og roligt udtryk. Altaner og franske altaner vil blive brugt som et aktivt element på facaderne for at skabe en variation på et roligt bagvedliggende motiv af taktfaste vinduesbånd.

Det overordnede materialevalg med tegl i bunden og en plade øverst taler ind i ønsket om et princip, hvor udsatte materialer udelades i gadeplan til fordel for langtidsholdbare og robuste løsninger. Det lette materialevalg på de store flader vil fremstå i god synergi med den øvrige holms arkitektur, hvor lette beklædninger i plade og træ vil være fremherskende.

Der har været fokus på følgende arkitektoniske kvaliteter:
– Klar identitet i samspil med naboer
– Variation af bygningshøjder og fremspring
– Særlig bearbejdning af stueetage mod gade og torve
– Velkendte og langtidsholdbare materialer
– Overgange mellem private og offentlige områder