Klarup Skole - Om- og tilbygning af folkeskole opført i 1960

Bygherre:
Aalborg Kommune

Type:
Om- og tilbygning af folkeskole opført i 1960

Ydelse:
Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, brugerinddragelse, projektering f.o.m. projektforslag, projekteringsledelse, IKT-ledelse, udbud i hovedentreprise og inventar-entreprise, fagtilsyn og ibrugtagning.

Areal:
1330 m² tilbygning og 3550 m² ombygning

Byggesum:
ca. 35 mio. kr. – samlet anlægsbudget 40 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS

År:
2020-2023

Kapacitetsudvidelse og opdateret læringsmiljø
Klarup Skole er en tresporet skole, der udbygges til i fremtiden at have plads til at rumme fire spor. Det er en gennemgribende forandring, som kræver både en omstrukturering af den eksisterende bygningsmasse samt tilføjelse af nye kvadratmeter. Projektet søger at samle de eksisterende faciliteter med de nye, så billedet af en samlet skole bevares – samtidig med at skolens identitet og karaktér styrkes og moderniseres.

Gennem om- og tilbygning øges kapaciteten fra 3 spor til 4 spor. En ny organisering af skolens afdelinger sikrer at skolens afdelinger en klar struktur, hvor også fremover placeres samlet i hhv. Indskoling, Mellemtrin, Udskoling og personalefaciliteter er placeret samlet. Skolens DUS I (0.-3. årgang) integreres med Indskolingen på Klarup Skole, og den eksisterende DUS fraflyttes og indgår i fremtiden ikke i skolens bygningsportefølje.

Med de nye tilbygninger på Klarup Skole får skolen en ny struktur der deler skolen i hhv. de tre afdelinger for Indskoling/DUS, Mellemtrin og Udskoling, og en centralt beliggende personale- og administrationsfløj, som underdeler den store skole i mindre enheder. Skolens faglokaler er placeret i tilknytning til de årgange, som er brugere af lokalerne. De nye tilbygninger opføres ved skolens to primære adgangsveje – ved hovedindgangen, der vender mod Klarup by, samt øst for skolen mellem Indskolingens og Mellemtrinnets udearealer. Udvidelsen udgør således to nye markante bygninger i skolens samlede struktur, som tager imod elever, ansatte og øvrige brugere.

Om- og tilbygningen skal medvirke til at skabe et varieret læringsmiljø på skolen, som understøtter differentieret undervisning. Gangarealer opdateres til aktive læringsmiljøer med mindre rumligheder for både projektarbejder og fordybelse/stilleplads.

Træ som nyt primært materiale
Den eksisterende skole er bygget i malede betonelementer. Træ introduceres i om- og tilbygningen som et grundlæggende og gennemgående materiale. Træ medvirker til et godt indeklima og bidrager med den taktile
overflade med mere intime og sanselige miljøer. Træ som byggemateriale efterlader det mindste CO2-aftryk, og signalerer derfor også både ansvarlighed og samtidsforståelse.

Om- og tilbygningen af Klarup Skole projekteres efter Aalborg Kommunes bæredygtighedsprogram, som er udviklet med inspiration fra DGNB. Hertil er der i projektet også en del miljøsanering bl.a. med håndtering af asbest og bly fra det eksisterende byggeri.

Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver på projektet og varetager alle arkitekt- og landskabsarkitektydelser. Projektet udarbejdes på baggrund af et dispositionsforslag og er indledt med en brugerproces for tilretning og optimering af dette som grundlag for den efterfølgende projektering. Her har vi bl.a. gennemført en udvidet proces med arbejdsgrupper, bredt sammensat af skolens medarbejdere, vedr. detailindretning af alle faglokaler og klasselokaler på skolen. Projektet udføres etapevis mens den eksisterende skole er i drift.