Hasle Skole - Udbygning og renovering

BYGHERRE:
Aarhus Kommune, Børn og Unge

TYPE:
Udbygning og renovering af folkeskole med forskellige bygningsafsnit opført mellem 1921 og 1950.

YDELSE: Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, skitsering og projektering. Indledende rådgivning, brugerproces, forslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, IKT-ledelse, AMK (P), udbud i storentreprise (licitation august 2021), projekteringsledelse, udførelsesprojekt, fagtilsyn, byggeledelse, AMK (B), rådgivning under udførelse og aflevering, 1 års gennemgang.

AREAL:
518 m2 nybyg, 179 m2 ombygning, ca. 560 m2 udearealer

BYGGESUM:
14,9 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Etos ingeniører

ÅR:
2020-2023

Kapacitetsudvidelse og opdateret læringsmiljø
Hasle Skole har aktuelt brug for en kapacitetsudvidelse samt en pædagogisk og teknisk modernisering, da elevantallet på skolen er stigende. På baggrund af en indledende disponeringsworkshop, hvor forskellige udbygningsscenarier blev præsenteret og diskuteret, udviklede Pluskontoret en helhedsplanskitse, som pegede på at etablere to fælleslokaler (undervisning+SFO) i eksisterende bygningsmasse og bygge et fritliggende værkstedshus til med moderne faciliteter til håndværk og design samt naturfag. Faglige ekspertgrupper blev efterfølgende løbende inddraget mhp. at udvikle og detaljere projektet.

Nyt kreativt hus med udendørs eksperimentarium
Tilbygningen bliver skolens nye kreative hus. I tilbygningens stueetage samt på halvdelen af 1. etage placeres håndværk og design, så der er god visuel kontakt til de omkringliggende udearealer. I vinduerne kan elevernes produktioner udstilles. Både grovværksted, maskinværksted og finværksted har i stueetagen direkte adgang til et overdækket udeværksted. På tilbygningens 1. sal er der ligeledes mulighed for adgang til taghaven – skolens udendørs eksperimentarium. Medieværkstedet samt medierum (en del af H&D) samt naturfag er beliggende her, og disse rum kan bruges fleksibelt på tværs af fagene og således understøtte skolens skiftende lokalebehov samt visionen om differentieret undervisning. Ved at skabe transparens mellem rumlighederne gives de bedste forudsætninger for, at underviserne kan bevare overblikket i lokalerne og bruge disse fleksibelt.

Varieret læringsmiljø med multifunktionelle lokaler
I eksisterende bygninger ombygges et klasselokale samt sløjd til to nye fælleslokaler i nærhed til indskolingsmiljøet. Lokalerne fungerer i skoletiden som klasselokaler, hvorefter de i fritiden vil fungere som SFO-baser. I begge lokaler etableres en funktionsvæg med fordybelsespladser og opbevaringsskabe. Det ene lokale indrettes med en fast rumdeler og en hule/hems til fordybelse og leg, og det andet indrettes med to mobile rumdelere med siddenicher. Indretningen understøtter elevernes forskellige læringsstile og behov og skaber bedre rammer for inklusion. Hertil opgraderes skolens tekniske og sanitære forhold, bl.a. ved tilførelse af flere toiletter samt ny ventilation.

Den nye til- og ombygning af Hasle Skole skal medvirke til at skabe et varieret læringsmiljø med multifunktionelle lokaler, og der skabes aktive læringsmiljøer med mindre rumligheder som både henvender sig til projektarbejde og fordybelse. Værkstedshuset er et nyt, stærkt kodet miljø, som motiverer eleverne til kreativ projektbaseret læring. Projektet søger at samle de eksisterende faciliteter med de nye, så billedet af en samlet skole bevares – samtidig med at skolens identitet og karaktér styrkes og moderniseres.

Skolens udearealer tilpasses projektet og den nye tilbygning og skolens multibane flyttes til en ny lokation. Der etableres en ny terrasse og et trappeanlæg med plads til ophold , som forbinder nyt med skolens eksisterende legeplads.

Projektet udføres etapevis mens den eksisterende skole er i drift.