Funder Børnehus, etape 2 - ny tilbygning til daginstitution med fokus på idræt og bevægelse

Bygherre:
Silkeborg Kommune

Adresse:
Funder Skolevej 9a, 8600 Silkeborg

Type:
Til- og ombygning af eksisterende daginstitution

Ydelse:
Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, brugerproces og programmering, bæredygtighedsledelse, projekt- og projekteringsledelse, projektering, byggeledelse, kvalitetskoordinering, udbud i fagentreprise

Areal:
800 m² bygning + 8000 m² udearealer

Byggesum:
19,5 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Viggo Madsen Rådgivende ingeniører

År:
2019-2021 (under udførelse)

Et stigende børnetal i Funder ved Silkeborg, har udløst et behov for en udvidelse af det eksisterende Funder Børnehus, der er en relativt nybygget daginstitution. Den nye udbygning er designet til institutionens mindste og giver plads til 80 børn. Den eksisterende daginstitution er certificeret som idrætsinstitution og udbygningen har derfor ligeledes også haft særlig fokus på at skabe rum til bevægelse.

Udbygningen kobler sig nænsomt på hjørnet af den eksisterende bygning, som i dag indeholder institutionens fællesrum. Den nye tilbygning bliver dermed en fløj på linje med de tre eksisterende bygningsfløje og bliver ligeledes udført med samme rustikke teglsten, som det eksisterende byggeri.

De rumlige kvaliteter fra den eksisterende børnehave videreføres over i det nye byggeri, bl.a. med højloftede rum og ovenlys i fællesrum og grupperum. Børnearealerne disponeres i 2 klynger og centralt placeres der faciliteter for personalet. Projektet har særligt fokus på at skabe et godt børnebyggeri, der er helt nede i skala, med gode og trygge overgange mellem ude og inde. Dette gøres bl.a. ved at skabe et hus, med forskudte volumener og en knækket facade, som nedbryder husets store skala. Samtidig bruges bygningens tag som det samlende arkitektoniske motiv, der holder bygningen fast.

Arkitektonisk totaldesign
Bygningen er designet som en klassik længebygning med et stort bygningsudhæng, mange delvise tilbagetrækninger af facaden, store glaspartier samt eksteriøre materialer, der trækkes med indenfor i bygningen. På denne måde skabes en glidende overgang mellem de indvendige rum og legepladsen.

Bygningens konstruktion, der består af betonelementer, limtræsspær og teglsten, eksponeres både indvendigt og udvendigt og giver bygningen en særlig karakter. Samtidig yder det store udhæng en konstruktiv beskyttelse af bygningen. Ventilation og øvrige tekniske anlæg er integreret i bygningens design. Alt sammen med lave driftsomkostninger til følge.

Arkitekturen er et udtryk for en form for totaldesign, hvor rum, funktionalitet, materialer, konstruktion og tekniske anlæg er flettet sammen i en fælles arkitektonisk symbiose.

Lærerige naturoplevelser på legepladsen
Til projektet etableres en helt ny 8000 m2 naturlegeplads til både vuggestuebørn og børnehavebørn. legepladsområdet etableres nord for bygningen, hvor der samtidig sikres forbindelser og gode oversigtsforhold til den eksisterende legeplads. Grundens store terrænforskelle udnyttes til at skabe en spændende og aktiv sammenkobling af de to legepladsområder, som understøtter institutionens bevægelsestema.

Langs grundens kant ryddes der for større beplantning, som genbruges i indretningen af legepladsen. Bl.a. bliver der lavet klatreinventar ud af store træstammer. Overskudsjord indbygges som bakker i terræn og kobles sammen med bevægelses- og naturlegeredskaber for at sikre et varierende og spændende aktivitetslandskab med fokus på det naturlige udtryk. Ligeledes udnyttes grundens niveauforskelle til at lave en svævebane samt et fugle-/udkigstårn. Gennem vild og varierende beplantning, sikres biodiversitet og lærerige naturoplevelser i området. Ligeledes vil overfladevandet fra grunden på udvalgte steder føres i synlige åbne render, hvilket giver en oplagt mulighed for at inddrage læringen omkring natur, dyreliv og vejrfænomener på en sjov og spændende måde.

Ved vuggestuelegepladsen mod syd genetableres eksisterende legeredskaber i et nyt forløb, der skal stimulere og udfordre bevægelsen hos de helt små. Der etableres mindre græsbakker med balancepæle og i de nære udezoner mellem bygning og legeplads, etableres små lege- og opholdspladser som indrammes gennem siddekanter, mindre sandkasser og plantebede.

Bæredygtighed som helhedsbetragtning
Etape 2 af Funder Børnehus’ bæredygtighedsprofil tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål, hvor særligt 3 mål er udvalgt til projektet. Disse mål er rettet mod et byggeri med særlig tanke på opførelse, levetid, vedligehold, energiforbrug samt selve anvendelsen af bygningen – altså en helhedsbetragtning på bæredygtighed.

Klimamål 3 “Sundhed og Trivsel” bruges i projektet ved at arbejde med et godt indeklima med omtanke for lyd, luft og lys. Herudover er der fokus på at skabe et brugervenligt ventilationssystem, som giver en høj luftkvalitet. Der er fokus på materialevalget og deres miljøpåvirkninger. På udearealerne er der fokus på motion, bevægelse og sociale aktiviteter.

Klimamål 12 “Ansvarligt forbrug og produktion” kommer til udtryk i projektet gennem fokus på byggematerialer og fornuftig genanvendelse. Projektet arbejder også med cirkulære tankegange i valget af primære overfladematerialer, som træ, tegl og aluminium. Ligeledes er der en synlig strategi vedr. affaldshåndtering.

Klimamål 13 “Klimaindsats” opnås ved at synliggøre projektets bæredygtige strategi gennem involvering af pædagoger, forældre og børn i de tiltag, der er indarbejdet i projektet samt opfølgningen herpå. Bl.a. fokus på affald- og forbrug/genbrug. Projektet giver mulighed for et særligt pædagogisk sigte med bygningen som udgangspunkt, hvor institutionen og kommunen kan opbygge en viden, som efterfølgende kan deles ud på andre institutioner.