Daginstitution i Vonsild - Ny integreret institution til 8 børnegrupper

BYGHERRE:
Kolding Kommune

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution til 8 grupper inkl. pædagogisk uderum

YDELSE:
Bygherrerådgivning, Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. Programmering, skitsering og projektering. Udvidet skitseforslag, Funktionsbeskrivelse, brugerproces, myndighedsprojekt, udbud i totalentreprise, forhandling, licitation, projektering af udførelsesprojekt, bygherrerådgivning i udførelsesfasen, fagtilsyn.

AREAL:
1740 m² + 340 m2 uopvarmede rum, 8300 m2 grund.

BYGGESUM:
45,3 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Etos Rådgivende Ingeniører

ÅR:
2022-2025

I den nye daginstitution i Vonsild bydes man velkommen af et imødekommende og lyst arkitektonisk udtryk, der spiller smukt sammen med udearealernes vilde og naturlige beplantning. Netop sammenhængen mellem inde og ude er et bærende tema, der gennemsyrer institutionen, og det undestøttes både i visuelle og funktionelle sammenhænge.

Daginstitutionen ligger i en bydel hvor der opføres nybyggede villaer og bliver dermed via sin samlende funktion et ankerpunkt i området. Deri ligger et potentiale for at tilføre en ny, fælles identitet for nærområdet. Den fælles hovedindgang, det imødekommende arkitektoniske udtryk med synlige bæredygtige tiltag samt det pædagogiske uderums udtryk med høj biodiversitet er stærke karakteristika, der kan forene husets brugere og områdets beboere i et fællesskab om et sted med en stærk karakter.

Overordnet struktur
Daginstitutionen opføres i én etage med en fælles hovedindgang for alle. Hermed signaleres at vi er fælles om det her sted – her er plads til alle, og alle bydes ligeværdigt velkommen til huset. Institutionen består overodnet af tre bygningsafsnit, der bindes sammen af en mellembygning med fordelingsareal og grovgarderober.

Det nordlige og det østlige bygningsafsnit, klyngerne, orienterer sig ud mod legepladsen og rummer arealer til børnene. I det sydvestlige bygningsafsnit er der personalefaciliteter, produktionskøkken og teknikrum. Mellembygningen sikrer at der er kort afstand mellem alle tre bygningsafsnit. Børneklyngerne består hver især af fire grupperum, der er placeret to og to omkring et flexrum. To af grupperummene er til børnehavebørn og de to øvrige er til hhv. vuggestuebørn og vuggestuebørn eller børnehavebørn. Hver klynge har et fællesrum med pædagogisk køkken.

Det pædagogiske uderum
Byggegrunden er let skrånende mod syd, og daginstutitonen placeres centralt, så der opnås så lidt terrænregulering som muligt. Legepladsen foreslås beplantet med hjemmehørende arter med stor diversitet, så der sikres optimale vækstbetingelser for plante- og dyreliv.
I projektet er der arbejdet meget bevidst med sigtelinjer til udearealerne inde fra husets rum, så man altid har en fornemmelse for at være en del af en større (grøn) sammenhæng. Det er både med til at give det pædagogiske personale overblik i hverdagen og samtidig sikre at udearealerne aktivteres mest muligt, da man via de mange kig inspireres til at tage netop udearealerne i brug.

I overgangszoner mellem inde og ude er der disponeret overdækninger, som både fungerer som solafskærmning samt skærmede opholdsarealer for børnene. Det gøres således muligt at bruge det pædagogiske uderum også på de dage, hvor vejret måske ikke lige indbyder til det. Dermed er der basis for at give børnene gode og alsidige naturoplevelser i trygge rammer.

Bæredygtighed, genanvendelse, materialer
I den nye daginstitution bliver man en del af fællesskaber på flere niveauer. Man indgår som en lille enhed i den store sammenhæng. Man er en del af en fast børnegruppe i grupperummet, som naturligt hører sammen med nabo-gruppen. Derudover er man en del af en klynge, som består af fire grupperum: to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. I klyngen deles man om et fællesrum, hvor man kan møde børn fra de andre grupperum. Man har som barn mulighed for at udforske fællesskaber på flere niveauer i trygge og kendte rammer.

Centralt i daginstitutionen ifm. den fælles hovedindgang etableres et forældreområde. Forældreområdet er et sted hvor det er muligt at møde andre forældre samt personale mens man eksempelvis venter på sit barn. Det at man som forælder har et naturligt sted i institutionen skaber grobund for et godt samarbejde mellem personale og forældre.

Byggeri har en meget stor klimapåvirkning, idet der bruges store mængder byggemateriale, og der påhviler derfor bygherrer et stort ansvar, når der opføres nyt. Daginstitutionen opføres med den ambitiøse målsætning om maksimalt 10 kg CO2e/m2/år. Der tilføres synlige bæredygtige tiltag – bl.a. grønt tag samt lameller af genbrugstræ på dele af facaden. Synligheden er med til at formidle projektets ambitiøse karakter til husets brugere og nærmiljø. Der bidrages således til vores fælles forståelse for, at bæredygtige tiltag er strengt nødvendige for fremtidens moderne nybyggeri. Alle udearealer anlægges i øvrigt med så høj biodiversitet som muligt.

Der vælges driftsikre, robuste materialer og løsninger som patinerer smukt over tid og holder i mange år – også ved daglig brug af institutionen. Lave driftsomkostninger sikrer et økonomisk bæredygtigt byggeri, som ikke belaster de fremtidige driftsbudgetter unødigt.