Boligforeningen Beringsgaard - Landskabsprojekt for afd. 3 og 4

BYGHERRE:
Andelsboligforeningen Beringsgaard

ADRESSE:
Kongensgade 2-6 og 8-12 Marius Holsts Gade 1-13, og 2-10 Konsul Jensens Gade 5-11 og 2-10 Emil Møllers Gade 1-13, 8700 Horsens

TYPE:
Landskab, gårdmiljø, p-pladser i forbindelse med renovering  af almene familieboliger | 28.700 m²

YDELSE:
Landskabsarkitektrådgivning, fagtilsyn.

AREAL:
5.325 M² for begge gårdrum

BYGGESUM:

UDBUDSFORM:
Hovedentreprise

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
DAI (Totalrådgiver)

ÅR:
2022 – 2025

STATUS: Gårdrum 1 er afleveret, gårdrum 2 er under udførelse og forventes færdig 10/2024

Transformation af gårdmiljøer
Beringsgårdens centrale beliggenhed i Horsens midtby mellem togstation, uddannelsesinstitutioner, Vitus Beringsparken og handelscentrum fungerer som gennemgangsareal på tværs af bydelen. Afdelingens beboere havde et ønske om at give friarealerne en mere privat og afskærmet karakter.

Med ny-indretningen af de to gårdrum er der desuden taget højde for nye brandredningsforhold, skærpede krav til affaldsafhentning, niveaufri adgang til opgange med tilgængelige boliger, samt øget parkeringskapacitet for afdelingens beboere. I det østlige gårdrum er den gennemgående Marius Holst Gade nedlagt, og i stedet er anlagt en ny parkeringsplads, samt en central, afskærmet beboerhave med pergola, grillplads og staudebede. Fortovene, som stadig gør det muligt for gående at krydse gennem gårdrummet, er flyttet væk fra facaderne for at opnå bredere semi-privat zone langs indgangsarealerne.

I det vestlige gårdrum er ud over nye parkeringspladser og overdækket cykelparkering blevet plads til to beboerhaver med legeplads, grillplads og petanquebane.

Gårdrummenes funktion
I forbindelse med renovering af de to gårdrum ved Beringsgaarden afd. 3, 4 og 4a er det formålet at opnå en indretning der signalerer, at gårdrummene har privat karakter. De to gårdrum indrettes med køreveje til brand- og renovationskøretøjer, samt adgangsveje til parkeringsarealerne. De eksisterende nedgravede affaldscontainere bevares på nuværende placering, idet der afsættes plads for fremtidig etablering af én ekstra container ved hver affalds-ø. I gårdrum 1 flyttes køreveje væk fra facaderne til yderside af affalds-øerne, delvist pga. afstandskrav ved stigeredning, dels for at opnå bredere og mere private forarealer langs boliger og indgangspartier. De brede forarealer tilplantes med varieret, bunddækkende beplantning.

Der etableres gangstier langs alle forarealer og til indgangspartier, idet der udføres ramper i forbindelse med indgange til tilgængelige boliger. Tværs gennem de to gårdrum udføres tværgående stier, der sikrer gennemgang mellem Konsul Jensens Gade og Kongensgade.

Ny belysning i de to gårdrum etableres som parklamper langs køreveje og parkeringsarealer, der sikrer tilstrækkelig belysning af færdselsarealer, og samtidigt undgås generende lys ind i boligerne. Belysning af gangstier og indgangsarealer etableres som lavere pullertlamper, der understøtter den ønskede karakter af privat område.

P-pladser
I alt indrettes de to gårdrum med 95 faste p-pladser og 4 pladser til korttidsparkering.Der forberedes til etablering af 10 ladepladser for opladning af 20 el-biler, hhv. 6 stk. i gårdrum 1 og 4 stk. i gårdrum 2. Beplantningen på parkeringsarealerne etableres som solitære, opstammede træer af en type, der sikrer godt udsyn fra boliger og med lille gene for de parkerede biler. Bedene tilplantes med bunddækkende beplantning.

Cykelparkering og skur til redskaber
Langs fortov, og ved de indgange hvor der er plads, etableres stativer til cykelparkering for 6-8 cykler på hver plads. I gårdrum 2 etableres et skur på ca. 20m² til boligselskabets drift. Skuret placeres ved eksisterende transformer. På modsat side af transformeren udføres overdækket cykelparkering for 8-10 cykler.

Opholdspladser
Centralt i de to gårdrum etableres grønne opholds-øer med møblering til fælles ophold og leg for mindre børn. I gårdrum 1 etableres en pergola i form af en let konstruktion, der begrønnes med slyngende og blomstrende klatreplanter.  Under pergolaen kan man opholde sig let afskærmet for kig fra omkringliggende boliger. Her indrettes med bord-bænkesæt og grill. I gårdrum 2 indrettes den grønne opholds-ø med legeplads for mindre børn. I forbindelse med legepladsen indrettes siddepladser med bænke og bord-bænkesæt.

I gårdrum 2 vil der også være en opholdsplads i det nord-østlige gårdområde. Her indrettes med bænke og bord-bænkesæt omkring en central grusplads, der fungerer som brandvej ind i den del af gården, og som kan bruges som petanquebane for beboerne. Desuden møbleres forarealer med plantekummer og enkelte siddepladser i forbindelse med disse. Beplantningen består af skærmende, lægivende hække og rumskabende træer, samt blandede bedplantninger med farve- og årstidsvariation. Plantevalget er driftsvenligt, og med så stor variation som muligt.