Boulevardens Børnehus - Ny integreret daginstitution i Holstebro

BYGHERRE:
Holstebro Kommune

ADRESSE:
Nørre Boulevard 49, 7500 Holstebro

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution til 148 børn

YDELSE:
Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, projekt- og projekteringsledelse.

AREAL:
1640 m²

BYGGESUM:

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Hundsbæk & Henriksen

ÅR:
2020-2022

Ny daginstitution med fokus på fleksibilitet, nærvær og optimal drift 
På en naturskøn grund på Nørre Boulevard i det nordøstlige Holstebro, er der bygget en ny integreret daginstitution – Boulevardens Børnehus –  med plads til 4 børnehave- og 3 vuggestuegrupper med tilhørende fælles-, personale- og servicearealer. Da Boulevardens Børnehus er en relativt stor institution (148 børn), har vi i projektet haft meget fokus på at skabe et byggeri, hvor driften er optimeret uden at vi går på kompromis med kvaliteten og nærværet i det pædagogiske tilbud. Samtidig har vi haft fokus på at skabe et fleksibelt dagtilbud, der er robust i forhold til løbende forandringer gennem tiden.

En stor daginstitution kræver en veldisponeret bygning, hvor fordelene ved samdrift udnyttes samtidig med, at der skabes velfungerende rum til mindre børneenheder. Derfor har vi disponeret huset som 3 selvstændige børneenheder med egne, særskilte indgange, forbundet på tværs af en fælles gade, der binder huset sammen og forbinder til de centralt placerede fællesområder, personaledelen og den samlede institutions hovedindgang. Grundens tydelige opdeling i en trafikal og en landskabelig side har været en naturlig kim til udformningen af en lineært struktureret institution med en tydelig ankomstside og en langstrakt bygningskrop, der skærmer for trafikstøj til et bagvedliggende roligt, sydvendt udeareal – et udendørs pædagogisk læringsrum.

Arkitektonisk udformes den 1700 m2 store institution som 5 mindre sadeltagshuse med gavlene vendt mod parkeringsarealet i nord og legepladsen i syd. To huse rummer de pædagogiske teams omkring børnehaven med 2×2 grupperum, et lidt længere hus mod vest rummer vuggestueteamet med 3 grupperum og krybbe- og barnevognsrum under samme tag. Personaledelen og institutionens fællesrum, pædagogiske køkken, motorik- og krea-rum udgør de to sidste saddeltagshuse. Det klassiske sadeltag er fortolket og viderebearbejdet med store ovenlys, der signalerer at tidssvarende krav til ekstra rumhøjde, øget mængde dagslysindtag og lysindfald fra forskellige vinkler imødekommes.

Den lille enhed i den store sammenhæng
Hverdagen i institutionen kan opleves på en ny måde hver dag, hvad enten man er i gang med at bage i det pædagogiske køkken, at opdage de første ord med en pædagog i et af samtalerummene, at udforske en af de mange lege-nicher der findes ned gennem huset eller man er ved at øve sig i at klatre i ribber i motorikrummet. I huset lægges der op til at man kan gå på opdagelse og overraskes af forskellige lysindfald og kig ud på omgivelserne og ind i nicher, hvor der er plads til fordybelse. Børnehuset Lysningens fællesområder er til gavn for alle husets brugere – både store og små. De består dels af fælles nærarealer tæt på grupperummene og af et stort fællesrum, motorikrum og krea-værksted i husets hjerte ved hovedindgangen. Fællesområderne kan anvendes til mange forskelligartede aktiviteter og kan med fordel bruges uden for “normal” åbningstid til forældremøder, stormøder og temaaftener. De centrale fælles aktivitetsrum kan anvendes til arrangementer, uden at det påvirker roen i de øvrige arealer.

Som barn i institutionen vil man opleve at være en del af fællesskaber på flere niveauer: I gruppen, to grupper sammen, teams og hele institutionen. Det vil i den nyes institution således altid være muligt for barnet trygt at søge det lidt større fællesskab, ude som inde, uanset hvilket udviklingstrin barnet er på. Institutionens underdeling i mindre bygningsvolumener støtter tanken om at skabe den lille trygge og let-overskuelige enhed i den store sammenhæng.

Nærhed, opdagelse og ræs på udearealerne
I umiddelbar forlængelse af hvert enkelt grupperum er der en udendørs legemulighed på en nærlegeplads målrettet alderstrinnet. Legepladsens nære zoner indrettes med legeredskaber og de lidt fjernere områder, langs det eksisterende skovområder med randbeplantning af gamle egetræer, indrettes til at gå på opdagelse i og til “vildere” leg.

Grunden giver et stort antal udfoldelsesmuligheder og har en størrelse der gør, at man nemt kan “tage på udflugt i sin egen have”. Der er veldefinerede legearealer rundt om institutionen – primært mod syd. Mod vest skabes et mindre og hegnet område til vuggestuen og mod øst etableres en mooncarbane til hæsblæsende ræs for de større børn.

En samlet strategi for bæredygtighed med FN’s Verdensmål og med naturen som inspiration
Børn og bæredygtig arkitektur er en helt unik sammensætning, der giver mulighed for at skabe særlige steder egnet til små kroppe og nysgerrige sjæle. Rumligheder, overgange og dagslys dyrkes i børnehøjde, så udfordringer og steder til forundring skabes. Samtidig skal naturen og omgivelserne omkring synliggøres. Nære grønne områder, udelivet, naboerne og himmellyset skal påvirke arkitekturen og det daglige liv i og omkring huset. Børnehuset Lysningen vil fremstå som et hus med stærkt fokus på bæredygtighed, både i materialevalg og i udtryk. Direkte himmellys i fællesrum, møbelelementer og indvendige vinduesprofiler i træ, træbeklædning på facaden og lyse tage i aluminium bidrager med stor synlighed hertil – og det er tanken at føre denne synlighed med ind i det pædagogiske arbejde.

Bygningen fremstår lys og venlig i naturlige materialer, der passer godt til den lomme af natur midt i byen, som børnehuset er placeret i. Der er valgt materialer, som patinerer smukt så bygningen også vil være indbydende i fremtiden. Facaderne udføres i varmebehandlet fyrretræ og tager og samtlige inddækninger udføres som pandeplade-ståltag med overflade i natur alu-zink. Indvendigt anvendes en rolig, lys farvepalette med vægt på naturlige materialer. Farvevalget rundt om i huset er inspireret af årstidernes skifte og består således primært af grønne, gule, orange og blålige nuancer.

Arbejdet med bæredygtighed tager afsæt i flere af FN’s Verdensmål, der på flere måder er indarbejdet i projektet. Særligt er der fokus på delmål 3 “Sundhed og Trivsel, delmål 12 “Ansvarligt forbrug og produktion” og delmål 13 “Klimaindsats”.

Det samlede projekt hviler på en klar bæredygtig strategi, der indeholder følgende 5 hovedpunkter:

  • Øget fokus på materialevalg
  • Særlige tiltag for det pædagogiske arbejde – med sigte på FN’s Verdensmål
  • God udnyttelse af passivsolenergi og optimale dagslysforhold i grupperum og fællesfaciliteter
  • Fokus på indeklima med stringent føringssystem og behovsstyret ventilationsanlæg
  • Valg af materialer og byggesystem ifht. bæredygtige principper, drift og vedligehold, langtidsholdbarhed, fleksibilitet og genanvendelighed.