25. april 2017

Løget By – fra isoleret boligområde til levende bydel i balance

– Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde, sagde udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, da hun 7. april 2016 markerede indvielsen af det almene boligområde Løget By i Vejle, der har fået et markant løft efter to års gennemgribende renovering.

Grundstenene i den vellykkede renovering er et godt og inspirerende samarbejde karakteriseret ved engagement og mod til nytænkning hos alle parter i projektet. Pluskontoret Arkitekter er arkitekt på projektet, der er udført i samarbejde med COWI og byMUNCH.

Løget By, der ligger i et naturskønt område i udkanten af Vejle, er opført fra 1971 til 1984 under AAB-Vejle og kendetegnet ved blandede boligformer bestående af 286 boliger i tæt-lav byggeri og 671 lejligheder og 6 ungdomsboliger i etagebyggeri. Boligområdet, der huser ca. 1600 beboere og er opdelt i to afdelinger, har tidligere været inde i en negativ udvikling. Tomme boliger, fraflytning af ressourcestærke beboere, lavt beboerengagement og manglende sammenhold har præget Løget By. Denne udvikling er nu vendt. En omfattende og visionær renovering af boliger og udearealer kombineret med boligsociale indsatser har forvandlet Løget By til et velfungerende, levende og trygt bolig- og byområde med stor fællesskabsfølelse.

     

Fornyelsen af bebyggelsen, der er udført med respekt for den oprindelige byggestil, består i en udvendig og indvendig renovering i form af nye facader, tage, vinduer, døre, køkkener, badeværelser og haveskure samt sammenlægninger af mindre lejligheder. Af særligt innovative tiltag kan nævnes nybyggede udsigtspenthouseboliger, lejligheder i terræn med private hobbyrum, et nyt kvartershus samt en nybygget vuggestue og børnehave.

Daginstitutionen samler området og skaber social dynamik og interaktion med borgere og familier i området, ligesom kvartershuset og de nye udearealer skaber liv i bebyggelsen og inviterer til at danne fællesskaber på tværs af generationer, kulturer og byzoner.

Når man bevæger sig rundt i Løget By oplever man landskabelig og arkitektonisk harmoni mellem de to afdelinger. Nye stiforbindelser, nye belægninger og en åben, indbydende velbelyst tunnel binder nu området sammen. Bygningsfysisk er der skabt sammenhæng bl.a. via brug af gennemgående materialer som gule mursten og zink til gavle og facader. Også udearealerne har fået et markant løft, så området omkring boligerne nu fremstår som en attraktiv bypark, hvor børn og voksne samles på de nye rekreative områder og grillpladser eller aktivitetsområder med bevægelseslandskaber og varierede legeredskaber. Der er skabt øget tryghed og åbenhed i bebyggelsen, bl.a. i form af gavlkarnapper, der skaber liv på facaden samt oplyste parterregange mellem blokkene.

Fra tomgangslejligheder til fuldt udlejet
Diversiteten i udbuddet af boligtyper – helt eller delvist moderniserede lejligheder, ungdomsboliger og enfamiliehuse, nye udsigtsboliger, nye boliger med eget hobbyrum, klassiske stuelejligheder med adgang til egen have og helt ombyggede tilgængelige boliger – matcher forskellige og skiftende boligbehov gennem livet. Den store rumlige og størrelsesmæssige variation af lyse og velindrettede boliger er med til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye beboertyper. Og succesen er målbar: Hvor der før renoveringen var et stigende antal tomgangslejligheder, er alt nu er udlejet, og der er stor efterspørgsel på boliger i afdelingen.

Før og efter

Arkitektur er for alle
Den sociale bæredygtighed har været et omdrejningspunkt, og beboerne er blevet hørt, inddraget og informeret i alle projektets faser i form af en omfattende beboerproces og genhusningsforløb. Vi tror på, at arkitektur er for alle. En målsætning har således været ”affordable housing” og socialt ansvarlige boliger, dvs. nu og i fremtiden at kunne tilbyde en bred vifte af boligtyper til overkommelige huslejer.

Godt samarbejde og tilfredshed hele vejen rundt
Det konstruktive og inspirerende samarbejdet mellem kommune, bygherre, entreprenører, rådgivere, beboere, håndværkere og øvrige involverede parter har været en afgørende faktor for den vellykkede transformation. Samarbejdet og renoveringens brugskvalitet er blevet rost fra mange kanter:

– Det her siger rigtigt meget om, hvor meget man kan flytte, hvis man sætte alle gode kræfter til. Det er gjort her, og det kan I være stole af, minister Inger Støjberg (Vejle Amts Folkeblad)

– Det har været en særdeles positiv oplevelse for kommunen at samarbejde med AAB Vejle om udfoldelsen af det kæmpe potentiale, der ligger i bebyggelsen. Den flotte renovering, de mange fælles faciliteter og den professionelle administration gør, at Løget By nu kan folde sig ud som hjem og mødested for en bred gruppe af beboere, Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (AAB Vejles magasin ”Løget by blomster”)

– Alt har efter min mening fungeret, som vi fik at vide fra starten af projektet. Udflytningen var timet og professionelt tilrettelagt. Opholdet i de opsatte, midlertidige lejligheder var en god løsning, mens renoveringen fandt sted. Og tilbageflytningen gik også som planlagt, beboer Tonny (AAB Nyt)

Parter bag projektet
Bygherre: AAB Vejle
Totalrådgiverteam: COWI, Pluskontoret Arkitekter og byMUNCH by- og landskabsdesign

Som supplement til den afsluttede renovering varetager Pluskontoret Arkitekter aktuelt bearbejdning og opgradering af områdets overordnede infrastruktur, hvor der med støtte fra Landsbyggefondens infrastrukturpulje skabes nye sammenhænge til de omkringliggende bykvarterer.