6. juni 2017

Levende legepladser, trygge udearealer og komplekse infrastrukturer

Pluskontoret Arkitekter dækker hele spektret af landskabsarkitektydelser. Vi varetager disponering og projektering af bæredygtige udearealer inden for alle typer byggeri samt selvstændige landskabsprojekter inden for eksempelvis planlægning og infrastruktur.

Ydelserne spænder vidt – fra aktive legepladser, grønne skolegårde og etablering af smukke pladser og byrum til planlægning af komplekse infrastrukturprojekter i forbindelse med almene boligområder, boligbebyggelsesplaner og landskaber i større rekreative områder.

Landskabsarkitektrådgivning tilbydes dels i forbindelse med Pluskontoret Arkitekters totalrådgivning og arkitektrådgivning, dels som en selvstændige ydelse.

Bæredygtig tilgang med brugerne i centrum
Vi løser projekterne analytisk og indlevende i dialog med bygherre, øvrige rådgivere og brugerne og tager afsæt i tegnestuens bæredygtige tilgang.

Vi arbejder med funktionelle og æstetiske løsninger, der bidrager positivt til stedets kontekst og involverer brugerne med fokus på bæredygtige løsninger som regnvandshåndtering og biodiversitet.

Gode vilkår for miljøvenlig transport, affaldssortering, dyrkning af frugt og grønt, kompostering og lokal anvendelse af regnvand indarbejdes i alle landskabsprojekter.

Stedets kvaliteter og potentialer danner altid udgangspunkt for projektets løsning, og vi forsøger at optimere ressourcerne og arbejder målrettet med kvalitet, holdbarhed og genanvendelighed.

Det grønne har stort fokus, og vi arbejder med en større andel af beplantede arealer, optimale vækstvilkår, større artsdiversitet, naturvenlig drift og vedligehold.

Vi udnytter uderummenes læringspotentiale med løsninger, der vækker sanser og nysgerrighed og lader naturen komme helt tæt på.

Erfarne landskabsarkitekter
Tegnestuens to erfarne landskabsarkitekter har forskellig faglig baggrund. Landskabsarkitekt Dorte Studsgaard er uddannet fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1997 og uddannet byggeøkonom i 2013. Planlægger og urban designer Camilla Bank Andersen er uddannet cand. arch. fra Arkitektskolen i Aarhus i 2005. Tilsammen dækker de hele spektret af landskabsarkitektydelser – bygherrerådgivning, projektledelse, sagsarkitekt, projektering og tilsyn, plejeplanlægning, landskabsanalyser, infrastruktur og masterplaner, bebyggelsesplaner, design af landskab, byrum og byrumsinventar mm.

Ud over tegnestuens egne landskabsarkitekter har vi en løst tilknyttet landskabsarkitekt.

Infrastrukturprojekt støttet af Landsbyggefonden
Tegnestuens landskabsarkitekter gennemfører i øjeblikket omfattende infrastrukturændringer og forbedret landskabsarkitektur i boligafdelingerne Løget By (billedet herunder) og Finlandsparken for AAB Vejle. Områder forbindes, nye veje og stier dannes, mens pladser og nærområder gives nyt liv. Beplantning, belysning og wayfinding er også en del af projektet.

Projektet støttes af Landsbyggefondens infrastrukturpulje med 115,5 mio. kr. Vi har udarbejdet ansøgningen til Landsbyggefonden og varetaget områderegistrering, foreløbig helhedsplan, økonomi, beboerinddragelse, dispositionsforslag, projektering og udbud.

Se eksempler på projekter med bearbejdning af landskab.