25. maj 2022

Biodiversitet er håndgribeligt og vigtigt, men undervurderes ofte

Hen over det sidste halve år har vi stillet skarpt på Pluskontorets tilgang til bæredygtig arkitektur. I den forbindelse er her vores landskabsarkitekter Simon Hertz og Dorte Studsgaard’s visioner om at opnå en høj grad af bæredygtighed i tegnestuens landskabsprojekter. Dette er artikel 3 af 3, delemnet er Biodiversitet.

Biodiversitet spiller en central rolle i bæredygtig landskabsarkitektur. Man søger at opnå eller sikre en stor artsrigdom og mangfoldighed i beplantninger og økosystemer i offentlige og private udearealer. Fokus på biodiversitet er vigtigt, fordi vi inddrager flere naturarealer til bebyggelse og dyrkning, og dermed forringer levevilkårene for mange plante- og dyrearter. Det er et meget håndgribeligt, om end komplekst, område at bearbejde i landskabsarkitekturen men desværre også et område, som nemt bliver overset og vigtigheden undervurderet.

”Vi har som landskabsarkitekter en vigtig rolle i at sikre kvalitet i planlægning af bebyggelsesstrukturen, sammenhængende grønne områder, varierende og tilpassede vækstvilkår og artssammensætninger, balance mellem funktionalitet og uberørt natur, samt gode forudsætninger for naturvenlig pleje” siger Dorte Studsgaard.

God commisioning kan sikre biodiversitet i almene områder
Biodiversitet kan angribes på mange niveauer, når vi udvikler bæredygtig landskabsarkitektur. Begreber som ”Vild med Vilje” og ”Ret til Krat” har vundet større indpas i både private og offentlige byggerier de seneste år. Dog behøver man ikke altid gå så konsekvent til værks, for at skabe bedre vilkår for plante- og dyreliv i bebyggelserne.

”Det handler i høj grad om at se på, hvilke naturmæssige potentialer stedet rummer- Et alment boligområde, kun med plænegræs, kræver f.eks. ikke mange ressourcer for at skabe gode vilkår for mere biodiversitet” fortæller Simon Hertz og fortsætter ”Udfordringen i de almene boligbebyggelser er ofte at få en god dialog med bygherre og driftspersonale og opnå fælles forståelse omkring en mere naturvenlig pleje.”


Nye beboerhaver i den almene bebyggelse Løget By i Vejle.

Det er vigtigt med en god commissioning-proces og at forventningsafstemningen mellem rådgiver, og bygherre og driftspersonale kommer i gang tidligt i processen. Så vi i fællesskab får skabt nogle gode uderum, som er æstetiske, funktionelle og kan vedligeholdes naturvenligt. Vi har som rådgivere en opgave i at få ’samlet trådene’ og skabt nogle grønne områder med stor biodiversitet, beplantninger som på én gang har den fornødne artsrigdom og et naturligt plejeudtryk, og skal som passes ind i tætte og ’velfriserede’ bebyggelser.

Kampen for et enkelt træ
Ofte handler biodiversitet også om at kæmpe for at bevare den bevoksning som allerede er og tage en stor kamp for enkelte træer. At bevare og sikre eksisterende træer på en grund kan være ubelejligt, når store maskiner og materialer skal have plads under udførelsen.

”Det er vigtigt at vi tager kampen for de eksisterende træer, bevoksninger og økosystemer. De grønne områder spiller en helt afgørende rolle for stedets oplevede stemninger, ligesom at de har stor værdi som skygge- og læskabende elementer, virker kølende og kan optage store vandmængder” siger Dorte.


Langenæs Børneby blev bygget i en eksisterende park centralt i Aarhus, hvor det var vigtigt, at så mange af parkens smukke, gamle træer som muligt, blev bevaret ifm. byggeriet. 

Kan vi bevare og sikre eksisterende beplantning, samt skabe varierede vækstvilkår og høj artsrigdom, er vi kommet langt. I projekter hvor byggegrunde bebygges tæt og økonomi vægtes højere end bløde værdier som biodiversitet og oplevelseskvalitet, kan det være en udfordring at få plads og råd til kvalitet i de grønne områder.

Men vi arbejder til stadighed for at få tilpasset vores byggeprojekter til stedets naturmæssige værdier, beskytte disse i forbindelse med byggeriet, og gennem dialog med brugere og driftsfolk at sikre biodiversiteten og bæredygtigheden i de grønne områder.