16. maj 2023

Rum til mellemformer

Hvordan transformerer man en næsten 100 år gammel skolebygning, så der bliver rum til mangfoldige børnefællesskaber?

Stadig flere og flere børn i folkeskolen bliver henvist til et specialpædagogisk tilbud og har særlige behov, som den klassiske folkeskole kan have svært ved at imødekomme. Gennem arkitektur og indretning målrettet mellemformer, kan vi understøtte inklusionen af vores mangfoldige børneflok og bidrage til at skabe en folkeskole, hvor mange flere børn kan være en del af fællesskabet.

Én sag er at have øje for rum til mellemformer når man planlægger og bygger helt nye skoler, som lever op til nutidens og fremtidens krav og tendenser. Det bliver ofte langt sværere, når ældre skolebygninger skal moderniseres og transformeres, så de også kan understøtte mellemformer.

Specialklasser på Skovvangskolen
I forbindelse med om- og tilbygningen af Skovvangskolen i Aarhus, har netop rum til mellemformer været et stort emne ved transformationen af den bevaringsværdige skolebygning fra 1937. Gennem modernisering og udvidelse af Skovvangskolen, skal bygningerne kunne rumme et moderne læringsmiljø med mellemformer, der kan favne specialklasser i et integreret undervisningsmiljø med almenklasser.

Skovvangskolen har mange års erfaring i undervisning af børn med særlige behov. Der er i gennemsnit én specialklasse pr. årgang på Skovvangskolen. Fælles for specialklasserne er, at børnene har særlige behov, hvilket begrænser klassernes størrelse til højst 10 elever. Desuden kæver det nogle særlig rammer for læringsmiljøet, hvor forudsigelighed, ro og skærmede rum er blandt de vigtigste. Samtidig er det en kongstanke, at specialklasserne integreres i almenklassernes årgangsmiljøer. På den måde kan børnene der går i specialklasserne integreres i fællesaktiviteter når det giver mening, og der kan ske en interaktion både under leg og læring som er vigtig for alle børnene. Det har stor betydning for børn at være en del af et fællesskab, og det er formålet at skabe et fællesskab hvor alle kan være med.

Hvad er mellemformer?
Gennem mellemformer kan man skabe rum til, at børn med specialpædagogiske behov også kan favnes i den almene og lokale folkeskole. Mellemformerne kombinerer metoder fra både specialskoler og almene skoler og skaber rammer for børnene, der både er tydelige, strukturerede og overskuelige. Skolens fysiske rum spiller en stor rolle i at skabe gode vilkår for arbejdet med mellemformer og kan være en aktiv medspiller i at imødekomme forskellige krav og behov.

”Det fysiske miljø skal understøtte nogle enormt differentierede lærings- og fritidsaktiviteter, for en meget varieret børneflok med mange specielle behov, og samtidig skabe ro, orden, overblik og tryghed. Det handler simpelthen om at det fysiske rum bliver en medspiller for det pædagogiske personale, den 3. pædagog, så rummet bliver endnu et værktøj i pædagogens og lærerens værktøjskasser. Værktøj der kan tages i brug for at nudge, skærme, åbne muligheder alt efter den enkeltes eller gruppens kollektive behov i den givne situation.” siger Britta Hjuler, didaktisk designer, arkitekt og partner hos Pluskontoret Arkitekter.

Problemets kerne er de små klasselokaler
For at afdække Skovvangsskolens behov ift. at skabe et godt læringsmiljø til mellemformer, blev der ifm. skitseringen afholdt en række brugerinddragende workshops, hvor et delfokus var Skovvangskolens pædagogiske arbejde med mellemformer og integration af børn med særlige behov.

”Det blev hurtigt indlysende for os, at de små klasselokaler i Skovvangsskolens eksisterende bygninger er problemets kerne” fortæller Daniel Olsen, sagsarkitekt på projektet og fortsætter ”Og da skolen samtidig ikke har nogen supplerende læringsområder til at aflaste klasselokalerne, så skaber det et stort pres i de daglige læringssituationer, fordi underviseren er tvunget til at holde børnene i klasselokalet hele tiden.”

Et stort fokus i projektet har været at skabe læringsarealer til hver årgang, svarende til Aarhus kommunes standardbyggeprogram for nye skoler. Skolen valgte at bevare klassebaserne, disse  suppleres af læringsarealer bestående af gruppenicher, siddekupéer, opholdstrapper, projektrum osv. i hvert årgangsområde, som kan benyttes i undervisning og fritid som supplement til klassebasen. De nye faciliteter etableres i gangarealer samt ved at omdanne udvalgte klasselokaler til fælles læringsrum, og åbne disse op ud mod gangarealerne. I disse rum etableres forskelligartede miljøer til gruppearbejde, fordybelse og ophold.

Fælles for de supplerende læringsarealer er, at de består af mange små nicher og opholdssteder, som børnene kan benytte i undervisningen. Og de er designet til også at have en værdi og funktion i frikvarter og SFO-tiden.

De fælles læringsmiljøer er afskærmede i varierende grad, ligesom lyddæmpende tiltag er en integreret del af indretningen, netop for at børn med særlige behov, der kan være særligt sensitive, har mulighed for at deltage i leg og læring. Et andet fokus er at træde udenfor med undervisningen, i projektet etableres en række udelæringsbaser, hvor der generelt er højt til loftet og god plads til alle behov.

 

De øvrige eksisterende klassebaser bevares, idet Skovvangskolen oplever at børn fra såvel almenklasser som specialklasser har en tryghed i at have en fast base på skolen og at høre til et fast sted. Af samme grund har man valgt at etablere klassebaser og fælles læringsmiljø i tilbygningen efter samme tanke.

” Det har været et stort ønske fra skolen side at skabe en rød tråd i det fysiske miljø, så denne kontinuitet understøtter læringspraksis fra de mindste til de ældste klasser.” fortæller Daniel Olsen og fortsætter ”Det handler om at skabe genkendelighed og trivsel for alle skolens børn, både almene og speciale, samtidig med at man skaber moderne læringsmiljøer som kan rumme alle eleverne med hver deres individuelle behov”.

Opgaven vedrørende om- og tilbygning af Skovvangsskolen udføres for Aarhus Kommune. Pluskontoret er totalrådgivere på projektet, som udføres i samarbejde med Viggo Madsen og DBI.

Du kan læse mere om vores arbejde med Skovvangsskolen her og her.