13. oktober 2020

Laden – en fortælling om kulturarv og beboervilje

Tema om almene boliger

Vi fortsætter vores fokus på udviklingen i den almene boligsektor med endnu et kig på aktiviteterne i Gellerupområdet – denne gang med fokus på etableringen af et nyt fælles kvartershus i området.

Den ambitiøse områdetransformation har hidtil omfattet etablering af byparken, nye veje og nedrivning af boligblokke i kombination med nybyggeri af arbejdspladser, bolig samt div. kultur og erhverv, der skyder op på livet løs. Samtidigt har de 3 første boligblokke gennemgået renoveringer udført som undersøgende pilotprojekter.

Alle arbejderne er udført i et samspil mellem Brabrand Boligforening (BBBO), Aarhus Kommune og en lang række af private interessenter, investorer og forskellige rådgivere.

Ung by – undgå tabula rasa

Et særligt fokus i vores arbejde som rådgivere for BBBO i Gellerupparken og Toveshøj har været en målsætning om ikke at starte forfra, men at bygge videre. Hver gang vi river ned, fjerner vi ressourcer, og vi sletter de levende historier i en ung bydannelse.

I Toveshøj var der i en tidligere plan peget på opførelsen af et nyt sundheds- og beboerhus ved det kommende bydelstorv mod Bazar Vest. Gennem vores strategiske og skitserende bygherrerådgivning med inddragelse af BBBO, afdelingsbestyrelse og beboere nåede vi frem til, at det gav bedre værdi at transformere og udvide det eksisterende beboerhus Laden.

Laden er en del af den tidligere gårdbebyggelse Tousgården. Laden har ikke stor arkitektonisk bevaringsmæssig værdi. Men Laden har en høj grad af kulturhistorisk betydning for områdeforståelsen. Derudover har Laden fysisk en central placering, på kanten af byparken, midt i mellem Toveshøj og Gellerupparken og stor synlighed ud mod Edwin Rahrs Vej.

Bydelstrækplaster på vej

Gennem den igangværende større til- og ombygning skabes nu et attraktivt bydelstrækplaster, der funktionelt kan samle beboere fra de eksisterende blokke og de nye bygninger i området, samtidig med en tydelig historisk og kulturel forankring.

Vejen hertil har været kringlet og krævet tålmodighed og vedholdenhed blandt afdelingsbestyrelsen og beboerne samt BBBO – stor respekt herfor. I foråret 2021 forventes det nye beboerhus endelig at stå klar til brug.

Bygningssignatur

I en indledende bygningsanalyse og skitserende bygherrerådgivning i den inddragende proces kortlagde vi, at den markante synlige spærkonstruktion i Laden i særlig grad var karaktergivende for den umiddelbare kvalitative oplevelse af bygningen samt nøglen til oplevelsen af bygningens oprindelige anvendelse som landbrugsbygning. Konstruktionen gør det tydeligt for enhver, bygningskyndig eller ej, at her er tale om en storrumskonstruktion bygget til et andet formål end det nuværende forsamlingsrum. Bygningen fortæller gennem sin konstruktion tydeligt om områdets tidligere rolle som landbrugsområde.

Den markante indvendige trækonstruktion bevares i transformationen som et karaktergivende element. Som en addering og moderne fortolkning opføres sal-tilbygninger også med synlige bærende trækonstruktioner. Udtrykket er nyt, men det viderefører den oprindelige bygningssignatur, hvor hovedkonstruktionerne medvirker til at skabe et særligt stemningsmættet sted i bebyggelsen.

Markører for områdeudviklingen

Sammen med pilotprojekterne er udvidelsen og ombygningen af kvartershuset Laden med til at skabe synlighed om den igangværende forandring i Brabrand Boligforenings to boligafdelinger. Der ligger mange overvejelser bag de udvalgte placeringer af de tre pilotprojekter og beslutningen om transformation af Laden.

Alle fire markører ligger på kanten af bebyggelserne, som synlige signaler – indadtil og udadtil. Laden har en særlig central placering på kanten af byparken, der binder Toveshøj og Gellerupparken sammen, og vil her kunne være med til at forstærke det sociale anker, som de grønne fællesarealer udgør, samt sikre en kulturhistorisk fortælling i en ung bydel.

Flere virkemidler

Bygningsfysiske transformationer kan ikke stå alene, hvis visionen om det fremtidige Gellerup – som en integreret, attraktiv og blandet bydel – skal realiseres. Det kræver tilsvarende organisatoriske og sociale indsatser. I indretningen af de nære udearealer omkring blokkene gøres der aktuelt en særlig indsats for at udvikle aktive kantzoner, men også driften med renholdelse af hele området er en central faktor.

Anett Sällsäter Christiansen, formand for afdelingsbestyrelsen i Toveshøj, samt fotograf Thomas Mølvig har fotograferet de bygningsmæssige transformationer af Laden. Udvidelse og ombygning udføres af PN Tømrer & Byggefirma sammen med RUBOW Arkitekter og Spangenberg & Madsen på baggrund af et udvidet dispositionsforslag udarbejdet af Pluskontoret Arkitekter og Rambøll Ingeniør.