15. januar 2020

ARKITEKTUR ER FOR ALLE – OGSÅ I 2020

Når vi siger at vi vil skabe arkitektur for alle, så mener vi det helt bogstaveligt:

Fællesskab, nye kompetencer og plads til forskelligheder i læringens miljøer
Ikke mindst i vores læringsbyggerier er vores mission tydelig. Læringens rum skal være for alle og skal kunne rumme alle børn, unge og voksne med de forskelligheder det enkelte menneske rummer. Det bør ikke være mennesket, som tilpasser sig bygningerne, men derimod de forskellig rum, udendørs og indendørs, der er tilpasset elevens behov.

Læringsmiljøerne skal forberede til en fremtid, der kræver nye kompetencer og færdigheder. Fremtidens borgere skal bl.a. kunne tænke kritisk, være kreative og have gode samarbejds- og kommunikationsevner. Tendensen er, at børn og unge i stigende grad vil skulle tage stilling til autentiske problemstillinger og emner i løbet af skoledagen, som f.eks. klima, innovation og bæredygtighed.

Det handler om at få skabt læringsmiljøer, hvor skolen naturligt kommer ud i samfundet og samfundet inviteres ind i skolen. Derfor skal læringsmiljøerne ikke længere alene rumme arealer til skoledagen, men derimod være et fælles, samlende byggeri for dets lokalmiljø. Det skal være et omdrejningspunkt, hvor foreningslivet, de frivillige og fritidsaktiviteterne trives – også uden for skoledagens timer. Byggerierne og deres udearealer skal danne rammen om stærke fællesskaber. Både internt mellem elever og medarbejdere, men også mellem forskellige brugergrupper i lokalmiljøet.

Boliger med hverdagsfællesskaber
Indenfor boligsektoren er fællesskabet også i fokus. Vi oplever generelt en større lyst til at deles om arealer og faciliteter, frem for at vi alle har hver vores. Flere ønsker at have en hverdag i sammenhæng med andre mennesker og at dyrke det gode naboskab og skabe nære relationer til dem, vi bor tæt på.

Ønsket om mere sammenhold ser vi også i den store efterspørgsel på forskellige typer af seniorbofællesskaber. Det kan for mange seniorer virke meningsløst at blive boende i en stor, og måske tidskrævende, bolig. Børnene er flyttet hjemmefra, måske er den ene faldet fra, stilheden har lagt sig over matriklen og ensomheden banker stille på. I seniorbofællesskaberne skabes rum til relationerne, så beboerne oplever det livgivende, daglige hverdagssammenhold.

Når vi skaber nye helhedsplaner og renoverer almene bebyggelser landet over, ser vi også her fokus på at skabe rum til fællesskaber. Ved workshops, hvor beboerne er indbudt til at komme med deres forslag og prioriteringer til deres boligbebyggelses fremtid, ser vi gentagende gange de samme ønsker – “Vi ønsker os steder, hvor vi kan mødes!” Så også her handler det om at skabe varierede og mangfoldige mødesteder i boligområdet, indendørs som udendørs. For os handler det om at så spirer og steder til de fremtidige mellemmenneskelige møder.

Faglige fællesskaber i dynamiske arbejdsmiljøer
Åbenhed og dynamik præger fremtidens erhvervsbyggerier. Tiden hvor vi sad indelukket i hver vores bås, afskåret fra sparring med kollegaerne omkring os, er forbi. Fremtidens medarbejdere kræver faglige fællesskaber med mulighed for dialog på tværs af arbejdsområder, fag og specialer.

Når vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet og samtidig skal tiltrække de nye generationer, skal arbejdspladserne fremtidssikres. Det nye årtis kontorbyggerier bør stadigt være åbne og transparente, så forskellige (fag)grupper kan arbejde sammen på forskellig vis. Fremtiden byder også på et klart behov for plads til fordybelse, samtidig med at der skal være rum til tværgående projektarbejde, både periodisk og ved længerevarende projektarbejder. Arbejdsmiljøerne bør derfor have en høj grad af fleksibilitet og medarbejderne bør i høj grad selv kunne præge deres eget arbejdsmiljø, i en bygning som i højere grad er zoneopdelt og hvor der er plads til forskellige arbejdsformer.

Et fleksibelt og dynamisk arbejdsmiljø med flere fagfællesskaber giver os samtidig mulighed for at få en mere bæredygtig udnyttelse af bygningens kvadratmeter. F.eks. kan områder med lav anvendelsesgrad udnyttes til flere funktioner. Herved opstår nye muligheder for at få nogle oplevelsesrige rum, der anvendes meget. Ligeså skaber flere fælles funktioner grundlag for det tilfældige møde med kollegaer og andre faggrupper i løbet af dagen, hvor potentialet for gode snakke og nye løsninger opstår.

Gode fællesskaber og bæredygtighed som gennemgående faktor
På Pluskontoret glæder vi os til et nyt årti, der fortsat kommer til at fokusere på at skabe arkitektur for alle.

Vi tror på at fællesskaber på kryds og tværs og bæredygtighed vil være en gennemgående faktor i alle vores projekter. Arbejdet med FN’s Verdensmål vil ligeledes være en del af det daglige arbejde på tegnestuen.

Vi ser frem til endnu et år med godt samarbejde med både bygherrer, leverandører og gode kollegaer i branchen og siger velkommen 2020 til både gamle og nye bekendtskaber.

Godt nytår!

Kærlig hilsen
Pluskontoret Arkitekter